Zgodnie z projektem, możliwe będzie elektroniczne składanie wniosku o wpis i zmianę czy korektę danych za pomocą elektronicznego formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dotychczas trzeba było składać wniosek papierowy.

Poza tym zaproponowano regulację pozwalającą, aby w przypadkach, w których wymagane załączniki, które nie zostały dołączone w formie elektronicznej do wniosku złożonego za pomocą formularza elektronicznego, mogły być przez podmiot ubiegający się o wpis do ewidencji producentów złożone bezpośrednio w biurze powiatowym ARiMR lub nadane w placówce pocztowej.

Kolejna zmiana pozwala na wykonywanie cyfrowych kopii dokumentów gromadzonych w ramach postępowań prowadzonych w sprawie wpisu do ewidencji producentów oraz wykreślenia z tej ewidencji.

„Regulacja ta ma na celu ograniczenie kosztów związanych z przechowywaniem dokumentów składających się na akta spraw zgromadzone w toku postępowania administracyjnego dotyczącego wpisu do ewidencji producentów lub postępowania dotyczącego wykreślenia z ewidencji producentów, które mają charakter masowy” – podano w uzasadnieniu.

Sposób postępowania ma być następujący: po zakończeniu postępowania administracyjnego w tych sprawach (a w przypadku przysługiwania stronie prawa wniesienia skargi do sądu administracyjnego, po bezskutecznym upływie terminu przewidzianego na wniesienie tej skargi albo po prawomocnym zakończeniu postępowania sądowo-administracyjnego) dokumenty składające się na akta sprawy, o ile powstały w formie pisemnej, będą kopiowane cyfrowo i pozostawione w aktach sprawy zamiast ich papierowych oryginałów.

Dzięki takiemu rozwiązaniu przechowywane będą jedynie akta sprawy w postaci cyfrowej, co znacząco ograniczy koszty funkcjonowania ARiMR, w tym ograniczy konieczność utrzymywania pomieszczeń na archiwa. „Obecnie akta papierowe, w ramach postępowań, o których mowa w projektowanych i obowiązujących w/w ustawach zajmują 44157 metrów bieżących. Zatem biorąc pod uwagę koszty związane z przechowywaniem przedmiotowych akt, proponowana zmiana przepisów umożliwi zastąpienie wersji papierowej akt spraw na ich wersję cyfrową” – podano w uzasadnieniu.

Zmiana ustawy ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, ale elektroniczne formularze wniosków o wpis będą obowiązywały od 1 sierpnia 2022 r. ponieważ z tą datą ARiMR uzyska gotowość do udostępnienia na swojej stronie internetowej formularza wniosku o wpis do ewidencji producentów.

Jak podano w ocenie skutków regulacji, z szacunków ARiMR wynika, że brakowaniu będzie podlegało ponad 44 tys. mb zdigitalizowanej dokumentacji. Szacunkowy, łączny koszt brakowania tej dokumentacji wyniesie 838 tys. zł., przy założeniu, że średni koszt usługi niszczenia dokumentów wyniesie 18,98 zł za mb (brutto). Wydatkowana kwota przyczyni się jednakże do redukcji kosztów wynikających z rezygnacji z archiwizowania papierowych akt spraw.

W ciągu roku oszczędności wyniosą ok. 2,3 mln zł brutto. Planowane koszty zostaną sfinansowane w ramach środków określonych w planie finansowym ARiMR.