Ostateczny termin na złożenie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności niezwiązanej do tytoniu ustala się na dzień 15 czerwca, z tym że zmiany w tych wnioskach mogą być dokonane do dnia 30 czerwca – zakłada projekt rozporządzenia ministra rolnictwa, skierowany do konsultacji społecznych.

Po 15 czerwca za każdy dzień roboczy opóźnienia należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1% (z wyjątkiem przypadków kiedy opóźnienie jest wynikiem działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności).

Możliwość taką stworzyło rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/501 z dnia 6 kwietnia 2020 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 809/2014 – podało,  iż ostateczny termin złożenia pojedynczego wniosku, wniosków o przyznanie pomocy lub wniosków o płatność w odniesieniu do roku 2020 przypada nie później niż dnia 15 czerwca.

Podstawowy termin składania wniosków (bez przedłużenia) upływałby 15 maja., rozporządzenia ma więc wejść w życie 16 maja.

Projekt 24 kwietnia skierowano do konsultacji, termin zgłaszania ewentualnych uwag do projektu upływa dziś, 29 kwietnia 2020 r.

Jak informuje ARiMR, zmiana dotyczy wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych w ramach PROW - działania Rolnictwo ekologiczne, działania Dobrostan zwierząt, płatności ONW, Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz premii w ramach działania zalesieniowego.