Minister rolnictwa przygotował projekt rozporządzenia Rady Ministrów, zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jak podano w uzasadnieniu, projekt wprowadza w życie zalecenia Centralnego Biura Antykorupcyjnego, „które prowadziło w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa czynności analityczno-informacyjne”. Efektem jest zmiana zmierzająca do „zagwarantowania pełnej transparentności kwalifikacji i wypłat pomocy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych świń” – zaproponowano więc ustanowienie w miejsce czterech kategorii wagowych świń, dwóch grup wagowych tj. jednej dla świń o masie ciała „do 50 kg” i drugiej dla świń o masie ciała „powyżej 50 kg”.

Celem tej zmiany jest „zmniejszenie możliwości dowolności w ustalaniu wagi odbieranych padłych świń”.

Do 31 października wydłużono termin składania przez podmioty utylizacyjne wniosków o zawarcie umowy w zakresie realizacji pomocy polegającej na finansowaniu lub dofinansowaniu kosztów zbioru, transportu lub unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie, ponoszonych przez producenta rolnego prowadzącego gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej, będącego mikroprzedsiębiorcą, małym albo średnim przedsiębiorcą. Wprowadzenie takiego  rozwiązania umożliwi zastosowanie wprowadzanych przepisów już do umów zawieranych na 2021 r.

W projekcie zaproponowano też możliwość wykorzystywania w biogazowniach tłuszczów i mączek zwierzęcych powstałych w wyniku utylizacji. 

Ponadto wprowadzono wydłużenie terminu składania – w tym roku odbywa się to za pośrednictwem aplikacji publicznej - wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy do 30 listopada 2020 r. (obecnie 15 października). Celem tej zmiany, według uzasadnienia, ma być „umożliwienie korekty wniosku lub jego wycofanie i ponowne złożenie”.

Przepisy projektowanego rozporządzenia mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.