Projekt nowelizacji ustawy przygotowało biuro legislacyjne w kontakcie z ministerstwem rolnictwa. Ma dwa istotne punkty.

Po pierwsze dodaje przepis, nakazujący osobie ubiegającej się o wpis do ewidencji producentów rolnych, a będącej małżonkiem, złożenie dodatkowych dokumentów potwierdzających odrębne od swojego małżonka prowadzenie gospodarstwa. Po drugie zawiera upoważnienie ministra do żądania dokumentów odpowiednich do potwierdzenia tej okoliczności.

Małżeństwo byłoby jednak w przypadku przyjęcia takiego uregulowania w gorszej sytuacji niż konkubenci, rodzeństwo, rodzic z dzieckiem – stwierdził Michał Gil, przedstawiciel biura legislacyjnego - przygotowano więc nowy projekt, który zakłada jednakowe traktowanie wszystkich osób. Wszyscy składaliby jednakowe dokumenty. Jeśli organ prowadzący ewidencję doszedłby do wniosku, że może być sytuacja polegająca na wyłudzeniu świadczeń, mógłby żądać dodatkowych dokumentów.

Senatorowie jednogłośnie przyjęli projekt wraz z autopoprawką.