Korzystny wpływ na klimat mają inwestycje wspieranie w ramach:

1. „Modernizacji gospodarstw rolnych”. Zrealizowano 16 685 operacji, w tym w szczególności duży wpływ na klimat miało:

- 587 operacji wpływało na poprawę efektywności korzystania z zasobów wodnych,

- 534 operacji wpływało na poprawę efektywności wykorzystania energii w gospodarstwach,

- w ramach 249 operacji zwiększono wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarstwie,

- 1 425 operacji wpłynęło na redukcję emisji gazów cieplarnianych i amoniaku z rolnictwa w gospodarstwie,

Pozostałe operacje miały też pozytywny wpływ na klimat, np. nowoczesne budynki inwentarskie, maszyny do precyzyjnego nawożenia, zbiorniki do przechowywania pasz, płyty obornikowe, zbiorniki na gnojówkę i gnojowicę.

2. W ramach „Przetwórstwa i marketingu produktów rolnych” 290 operacji zakończonych wpływało na cel klimatyczny, z czego:

- 194 operacje wpływały na poprawę efektywności wykorzystania energii,

- 171 operacji dotyczyło wykorzystania OZE.

3. W ramach „Inwestycji w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” 82 operacje zakończone uwzględniały wyposażenie targowiska w instalacje odnawialnego źródła energii, która będą zapewniały pokrycie co najmniej 30% zapotrzebowania na energię elektryczną lub cieplną.

4. W ramach „Gospodarki wodno – ściekowej” zakontraktowano 2 237 operacji, w ramach których wybudowano lub wyremontowano m.in.:

- 3 464 km systemów kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych,

- 17 326 przydomowych oczyszczalni ścieków,

- 2 374 km zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę,

- 379 stacji uzdatniania wody,

- 231 oczyszczalni ścieków,

- 195 ujęć wody.

Jak wskazano, dodatkowo pozytywny wpływ na cel przekrojowy związany z klimatem miały następujące instrumenty wsparcia:

- w ramach „Premii dla młodych rolników” - 5 080 operacji zakończonych wpływało pozytywnie na klimat, w tym m.in. inwestycje w nowoczesne technologie produkcji, budynki inwentarskie, płyty obornikowe i zbiorniki na gnojówkę i gnojowicę czy opracowywanie wieloletnich planów nawożenia;

- w ramach „Restrukturyzacji małych gospodarstw” - 2 412 operacji zakończonych, w tym m.in. inwestycje w nowoczesne technologie produkcji, budynki inwentarskie, płyty obornikowe i zbiorniki na gnojówkę i gnojowicę;

- w ramach „Inwestycji w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” 1420 operacji zakończonych, w tym m.in. inwestycje w nowoczesne technologie produkcji, budynki inwentarskie, płyty obornikowe i zbiorniki na gnojówkę i gnojowicę;

- w ramach „Rozwoju przedsiębiorczości - rozwoju usług rolniczych” – 978 operacji zakończonych, w tym środki finansowe na zakup specjalistycznego sprzętu do produkcji rolniczej (maszyny do uprawy gleby i nawożenia), wdrożenie systemów zarządzania jakością;

- w ramach „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych / Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN” – 812 operacji zakończonych, w tym inwestycje w budowę płyt obornikowych i zbiorników na gnojówkę i gnojowicę.

Jak zaznaczono, dodatkowo wsparcie finansowe w ramach PROW 2014 - 2020 udzielane jest w formie płatności powierzchniowych, na hektar użytków rolnych, na działania pro-klimatyczne w gospodarstwie rolnym, mających również charakter przedsięwzięć inwestycyjnych.

W ramach PROW 2014 – 2020 udzielane jest również wsparcie finansowe na inwestycje w zalesianie, w ramach działań Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych i Wsparcie inwestycji zwiększających odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska.

MRiRW starało się o zwiększenie dotacji celowej na działalność spółek wodnych w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych. W 2019 r. dotacje ze środków budżetu państwa w łącznej wysokości 44 596 tys. zł uzyskało 1 112 spółek wodnych, z których 583 działa samodzielnie, a 529 jest zrzeszonych w 95 związkach spółek. W ustawie budżetowej na 2021 rok przewidziano 40 mln zł w rezerwach celowych oraz 4,815 mln zł w budżetach wojewodów.