Chcąc te same produkty wprowadzić do obrotu na rynek innego państwa członkowskiego, podmioty gospodarcze zmuszane były do powtórnego wykonywania wcześniej wykonanych badań lub dodatkowych badań swoich produktów, ponieważ badania już przeprowadzone nie były uznawane lub uważane były za niewystarczające przez jednostki dokonujące takiej oceny w innym państwie członkowskim. Powodowało to niepotrzebne obciążenia, opóźnienia oraz dodatkowe koszty dla podmiotów gospodarczych wynikające z konieczności przeprowadzenia badań, dostosowania towaru do wymogów krajowych przepisów technicznych innego państwa członkowskiego bądź prowadziło do rezygnacji z wprowadzenia danego towaru na rynek innego państwa członkowskiego. Nowe rozporządzenie 2019/515 ma wyeliminować tego rodzaju bariery i ułatwić wprowadzanie towarów na rynek w innym państwie członkowskim.

Rozporządzenie to ma zasięg ogólny, wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w tym w Polsce. Wśród rodzajów towarów objętych zakresem stosowania rozporządzenia znajdują się produkty rolne.

Rozporządzenie obowiązuje od 19 kwietnia 2020 r., jednak aby było efektywne i zapewniało skuteczną eliminację barier w swobodnym przepływie towarów celowe jest przygotowanie i przyjęcie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie przepisów rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim oraz wskazaniu organu prowadzącego punkt kontaktowy do spraw produktów.

Ustawa ta ma służyć wykonalności rozporządzenia 2019/515 i określić zasady odpowiedzialności za naruszenie przepisów tego rozporządzenia  oraz wskazać organ administracji publicznej odpowiedzialny za prowadzenie punktu kontaktowego do spraw produktów. Brak takiej ustawy może prowadzić do sytuacji, w której zasada wzajemnego uznawania nie będzie skutecznie stosowana – podano w uzasadnieniu projektu rządowego, który właśnie trafił do Sejmu.

Podmiot gospodarczy, który przekazuje w dobrowolnym oświadczeniu o zgodnym z prawem wprowadzeniu do obrotu towarów lub w dokumentach lub informacjach informację niepełną lub niezgodną ze stanem faktycznym lub prawnym, podlega administracyjnej karze pieniężnej do 100 000 zł. Minister właściwy do spraw gospodarki prowadzi punkt kontaktowy do spraw tych produktów – podano w projekcie.