MRiRW próbuje po raz kolejny uruchomić działanie „Współpraca”.

„Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania <Współpraca> objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020", opublikowane 29 grudnia 2020 roku, wprowadza możliwość wspólnego uzyskania dotacji z „Współpracy” już przez grupę 5 rolników.

Więcej o nowym działaniu:

Nawet 325 tys. zł z PROW dla 5 rolników „Współpracujących” lokalnie na rynku

- W związku z powyższym posiadamy prawnie uregulowane „wytyczne" dotyczące tworzenia Grup Operacyjnych w formie Krótkich Łańcuchów Dostaw i możliwość pełnego zakresu działań. Należy spodziewać się, że nabór będzie ogłoszony w styczniu i rozpocznie się po 30 dniach od ogłoszenia czyli w lutym – podaje Aleksander Bomberski, krajowy broker innowacji.

Jak podkreśla, zmiany są korzystne: wystarczy 13 punktów (nie 18, jak dotąd), aby mogła być przyznana dotacja; jeden podmiot (rolnik, MŚP, podmiot doradczy) może uczestniczyć w jednej GO poświęconej KŁŻ w ramach całego PROW 2014-2020 i dotyczy to zarówno Grup w formie prawnej jak i konsorcjum; plan działania GO został przeniesiony z dokumentu umożliwiającego wnioskowanie o płatność pierwszej transzy dofinansowania do treści wniosku w zakresie „Opisu planowanej operacji" oraz skrócono interwał planów sprzedażowych z 2 lat do jednego roku od dnia zakończenia operacji; skrócono okres prowadzenia wspólnej sprzedaży produktów rolnych z 5 lat do 2 lat liczonych od dnia zakończenia operacji; dodano obowiązek prowadzenia przez GO KŁŻ ewidencji wspólnej sprzedaży przez okres 2 lat od dnia zakończenia realizacji operacji; we wniosku o pierwszą transzę płatności usunięto obowiązek przygotowania Planu Działania GO (czyli po prostu planu sprzedaży) i przeniesiono ten dokument do wniosku o przyznanie pomocy.

Dodajmy, że w skład nowej grupy operacyjnej może wejść 5 rolników i każdy z rolników wchodzących w skład tej grupy:

a) spełnia wymagania określone w przepisach w sprawie prowadzenia działalności:

– w ramach dostaw bezpośrednich lub

– przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, lub

– w ramach rolniczego handlu detalicznego, lub

– w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej, lub

b) wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086), w zakresie co najmniej jednego z rodzajów działalności określonych w dziale 10 i 11 Polskiej Klasyfikacji Działalności.

Koszty planowane do poniesienia w ramach operacji dotyczą:

‒ zakupu lub instalacji wyposażenia,

‒ zakupu usług związanych z transportem produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w związku z realizacją operacji,

‒ odpłatnego korzystania z maszyn, urządzeń, środków transportu, wyposażenia i nieruchomości w związku z realizacją operacji,

‒ zakupu środków produkcji,

‒ kosztów bieżących

i są uzasadnione zakresem operacji, racjonalne oraz niezbędne do osiągnięcia jej celu, a suma kosztów planowanych do poniesienia w ramach tej operacji, ustalona z uwzględnieniem wartości rynkowej tych kosztów, jest nie niższa niż 70% kwoty, jaką można przyznać na tę operację.

Szczegóły w załączonym rozporządzeniu.