Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta na wniosek: właściciela nieruchomości, posiadacza nieruchomości za zgodą właściciela tej nieruchomości oraz właściciela urządzeń znajdujących się na danej nieruchomości jeżeli drzewa lub krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń Sprawy te reguluje ustawa o ochronie przyrody z roku 2004. 

Należy również podkreślić fakt, że przed wydaniem zezwolenia dokonuje się oględzin w zakresie występowania w obrębie zadrzewień gatunków chronionych.

Jednak od każdej reguły są również wyjątki. I tak nie trzeba uzyskiwać zezwolenia na usunięcie drzew bądź krzewów: znajdujących się w lasach, owocowych, na plantacjach drzew i krzewów; których wiek nie przekracza 10 lat;  usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych; usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;  które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu; stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu; usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. 

Ponadto, w 2010 roku do ustawy został dodany  punkt odnośnie kształtowania korony drzewa: 4) dopuszcza się prowadzenie zabiegów w obrębie korony drzewa na terenach zieleni lub zadrzewieniach obejmujących wyłącznie (dodany art. 82 ust. 1a): a) usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wchodzących w kolizje z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi, b) kształtowanie korony drzewa, którego wiek nie przekracza 10 lat, c) utrzymywanie formowanego kształtu korony drzewa.


Pomimo uzyskania stosownego zezwolenia należy również uregulować odpowiednią opłatę za wycinkę. Opłatę za usunięcie drzew ustala się na podstawie stawki zależnej od obwodu pnia oraz rodzaju i gatunku drzewa. Ustawa określa jedynie maksymalne kwoty w zależności od obwodu pnia na wysokości 130 cm:

1) 270 zł - przy obwodzie do 25 cm;
2) 410 zł - przy obwodzie od 26 do 50 cm;
3) 640 zł - przy obwodzie od 51 do 100 cm;
4) 1 000 zł - przy obwodzie od 101 do 200 cm;
5) 1 500 zł - przy obwodzie od 201 do 300 cm;
6) 2 100 zł - przy obwodzie od 301 do 500 cm;
7) 2 700 zł - przy obwodzie od 501 do 700 cm;
8) 3 500 zł - przy obwodzie powyżej 700 cm.