Dodała, że w 2011 r. na wnioski wojewodów decyzjami ministra finansów zostały przyznane z rezerwy celowej utworzonej w ustawie budżetowej na rok 2011 na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 r. - środki w kwocie 43 824 tys. zł, z przeznaczeniem dla 1038 gmin, to jest 43 proc. wszystkich gmin, które wystąpiły o zwrot części wydatków wykonanych w 2010 r. w ramach tego funduszu.

Wiceminister przypomniała jednocześnie, że zwrot części wydatków wykonanych przez gminy w ramach funduszu sołeckiego jest realizowany na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy o funduszu sołeckim, który stanowi, że gminy otrzymują z budżetu państwa zwrot, w formie dotacji celowej, części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku poprzedzającym rok budżetowy.

Rozporządzenie ministra finansów w sprawie trybu zwrotu części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego mówi, że ich zwrot następuje na rachunek gminy w terminie do 31 sierpnia roku następującego po roku, w którym dokonano wydatków na podstawie wniosku gminy, w którym wykazane są wydatki wykonane według stanu na dzień 31 grudnia roku, za który składany jest wniosek.

Wniosek o zwrot gmina składa do właściwego miejscowo wojewody do 31 maja roku następującego po roku, w którym dokonano wydatków.

Jak poinformowała wiceminister Hanna Majszczyk, do 30 marca 2012 r. wojewodowie nie wystąpili do ministra finansów z wnioskami o zwrot gminom części wydatków wykonanych w ramach funduszu w 2011 r.