Opóźnia się przyjęcie nowych wieloletnich ram finansowych (czyli unijnego budżetu). Od nich natomiast mają zależeć unijne polityki, w tym Wspólna Polityka Rolna. Siłą rzeczy nie przedstawiono więc jeszcze nawet założeń tej polityki, które można traktować jako wiążące i ostateczne. Trwają przymiarki i sondowanie, a to przecież nie może być podstawą do konkretnych przygotowań stosowania nowych rozwiązań. To będzie wymagało czasu i przeprowadzenia działań, których nawet trudno obecnie przewidzieć.

W UE szykowane są więc rozwiązania przejściowe.

- 25 lutego upłynął termin na złożenie poprawek do sprawozdania Komisji AGRI z COM-u (2019) 581, tj. sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, ustanawiającego niektóre przepisy przejściowe dotyczące wsparcia z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG). Są to przepisy przejściowe, których celem jest zapewnienie kontynuacji pomocy w ramach WPR w roku 2021, a jeśli reforma WPR nie zostanie ukończona przed 30 września 2020, zgodnie z propozycją Parlamentu Europejskiego, także w 2022 roku – informuje europoseł Krzysztof Jurgiel. Jak dodaje, uważa projekt przygotowany przez sprawozdawczynię E. Katainen (Renew Europę) z polskiego punktu widzenia za projekt dobry.

Złożył jednak kilka poprawek, z których najważniejsze dotyczą:

•            mniej restrykcyjnych zasad kwalifikacji wydatków z poprzednich okresów programowania: usunięcie wymogu zgodności wydatków z dwoma nowymi rozporządzeniami WPR, które wciąż są w trakcie opracowywania;

•            rozszerzenia interwencji w sektorze owoców i warzyw o możliwość kontynuacji na „starych" zasadach programów operacyjnych organizacji producentów aż do ich naturalnego wygaśnięcia. Nie chcemy, aby organizacje, które nie dostosują swoich programów do nowych zasad przed końcem 2021 ponosiły konsekwencje finansowe; 

•            stosowania pomocy technicznej z okresu 2014-2020 do działań związanych z wdrażaniem w okresie przejściowym instrumentów I filara WPR dla okresu 2021- 2027;

•            bezwarunkowego wydłużenia okresu przejściowego do dwóch lat - niezależnie od tego, czy reformę WPR uda się ukończyć do 30 września 2020 roku.

Jak z tego wynika, jest bardzo prawdopodobne, że unijny okres przejściowy potrwa dwa lata.

Głosowanie nad sprawozdaniem i złożonymi do niego poprawkami odbędzie się prawdopodobnie na następnym posiedzeniu Komisji AGRI Parlamentu Europejskiego, które odbędzie się w dniach 18-19 marca 2020.