- KOWR wstrzymał przetarg na dzierżawę ziemi wyłączonej z dzierżaw – zaalarmował nas czytelnik. – Długo walczyliśmy o ten przetarg, tymczasem okazuje się, że nie dochodzi on do skutku…

Zapytaliśmy w KOWR, co takiego stało się, że unieważniono przetarg. Jak wyjaśniono, od byłego dzierżawcy w ramach wyłączeń  30% użytków rolnych zostało przejęte 188,6617 ha. „Nieruchomości były przejmowane w trzech etapach, w miesiącach listopad i grudzień 2019 roku. Część nieruchomości została przejęta z produkcją w toku. Na grunty wolne, które mogły być przedmiotem rozdysponowania, zorganizowano przetarg ograniczony, ofertowy na dzierżawę 14 nieruchomości położonych w obrębie Proboszczów, gm. Pielgrzymka. Przetarg został otwarty w dniu 13.03.2020 roku, o godz. 9:00 (ogłoszenie przetargowe  nr WRO-D-0065-2020 z dnia 03.02.2020r)

W dniu 13.03.2020 roku przeprowadzono część jawną przetargu, następnie przystąpiono do części niejawnej. Przetarg został zawieszony (od dnia 16.03.2020 roku do 22.05.2020 roku z powodu  COVID-19 - przewodniczący komisji przetargowej przebywał na zasiłku opiekuńczym). Nie ma możliwości zmiany składu komisji przetargowej po otwarciu przetargu. Komisja może kontynuować pracę pod warunkiem, iż w składzie komisji pozostaje przewodniczący i co najmniej dwóch członków.

Na grunty pozostające w zasiewie, po otrzymaniu i przyjęciu operatów szacunkowych, określających wartość rynkową zasiewów zostały sporządzone n/w ogłoszenia przetargowe:

Przetarg nieograniczony, na dzierżawę 1 nieruchomości położonej w obrębie Proboszczów, gm. Pielgrzymka z produkcją w toku, został wyznaczony na dzień 26.05.2020 roku (ogłoszenie przetargowe nr WRO-D-0190-2020 z dnia 06.05.2020r)

- Proboszczów, działka nr 118/1

Przetarg ograniczony, na dzierżawę 4 nieruchomości położonych w obrębie Proboszczów, gm. Pielgrzymka z produkcją w toku, został wyznaczony na dzień 10.06.2020 roku (ogłoszenie przetargowe nr WRO-D-0191-2020 z dnia 06.05.2020r)

- Proboszczów, działka nr 100/3

- Proboszczów, działka nr 97/2

- Proboszczów, działki nr 102/2, 106/3

- Proboszczów, działka nr 140/2

W dniu 14.05.2020 roku do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu wpłynęło postanowienie Sądu Okręgowego w Legnicy Sygn. Akt I C 181/20 z dnia 07.05.2020r. w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia na czas trwania procesu poprzez:

- ustanowienia zakazu sprzedaży lub oddania w dzierżawę nieruchomości - przetargi wyznaczone na dzień 26.05.2020r, 10.06.2020r

- ustanowienia nakazu wstrzymania procesu wydzierżawiania nieruchomości – przetarg otwarty w dniu 13.03.2020r.”

Jak dodano, sprawa toczy się z powództwa dzierżawcy o nieistnienie obowiązku wyłączenia gruntów rolnych z posiadania.

„KOWR złożył odpowiedź na pozew oraz zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu.

Mając na uwadze postanowienie Sądu, Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa odstąpił od przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości, przetargów wyznaczonych na dzień 26.05.2020r i dzień 10.06.2020r.

Czynności przetargowe dla przetargu otwartego w dniu 13.03.2020r. zostały zawieszone.

Procedura rozdysponowania zostanie wznowiona po ewentualnym prawomocnym uchyleniu postanowienia o zabezpieczeniu przez Sąd II instancji.”

Tyle KOWR - a jak wynika z tych wyjaśnień, sąd uznał za uprawdopodobnione roszczenie powoda, skoro w ten sposób zabezpieczył jego interesy.

Przypomnijmy, że wyłączenie ziemi z dzierżaw jest przedmiotem postępowania toczącego się przed Trybunałem Konstytucyjnym. W październiku 2019 roku Rzecznik Praw Obywatelskich przyłączył się do trwającego postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, przesyłając swoje stanowisko, zarzucające niekonstytucyjność nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa z 2011 roku, która nakazywała wyłączenie 30 proc. ziemi z dzierżaw.

Więcej: RPO przeciw wyłączeniu ziemi z dzierżaw

Jak informuje RPO, wciąż trwa postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie o sygn. akt P 9/19, dotyczącej konstytucyjności art. 4 oraz art. 5 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 233, poz. 1382), do którego przyłączył się Rzecznik Praw Obywatelskich. „Uczestnicy tego postępowania przedstawili swoje stanowiska. Obecnie sprawa oczekuje na wyznaczenie terminu rozpoznania przez Trybunał” – poinformowano, dodając, że „Do Rzecznika Praw Obywatelskich nadal kierowane są skargi dotyczące ww. regulacji. Kwestia ta pozostaje zatem przedmiotem zainteresowania oraz analiz w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Decyzja co do ewentualnych dalszych działań w tej sprawie zostanie podjęta jednak po rozpoznaniu sprawy przez Trybunał.”

Skargi składane wcześniej do TK przez dzierżawców były odrzucane przed zbadaniem:

Więcej:

TK: Ten wniosek jest w obronie dzierżawców, a nie pracodawców

Dzierżawcy do Trybunału

Dzierżawcy bronią się przed wyłączeniami

Dzierżawcy nie odpuszczają