Nowelizacja to wynik porozumienia zawartego przez MRiRW z Krajową Radą Lekarsko-Weterynaryjną. Zrewaloryzowana część podstawowa wynagrodzenia nie będzie przekraczała wysokości kwoty przychodu uzyskanego z wykonywania danej czynności. Wynagrodzenie będzie wyliczane według stawki za każdą zbadaną sztukę, a nie według stawki godzinowej. Wynagrodzenie za wykonywanie badań alergicznych oraz pobieranie próbek laboratoryjnych zostało podwyższone o wskaźnik inflacyjny za lata 2006-2009, czyli o 11,2 proc. Sposób wynagrodzenia za badanie zwierząt rzeźnych i mięsa został ustalony według stawek od zbadanej sztuki, a w niektórych przypadkach zróżnicowany godzinowo. Wynagrodzenie za nadzór nad punktami odbioru mleka, przetwórstwem jaj oraz produktami rybołówstwa i ich przetwarzania zwiększono o wskaźnik inflacji za lata 2004-2009, tj. 16,8 proc. Zrewaloryzowano stawki za obserwację w kierunku wścieklizny.

Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. (m)