Wniosku o świadczenie „Dobry start” nie złożymy już w instytucjach gminnych i powiatowych, będzie to możliwe wyłącznie poprzez systemy teleinformatyczne.

Teraz wszystkie wnioski o świadczenia z programu „Dobry start” (tzw. 300 plus) trzeba będzie składać do  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i to ZUS wypłaci świadczenie. Wypłaci tylko bezgotówkowo - na wskazane konto bankowe.

To ważne zmiany i pilne – mają wejść w życie 1 lipca 2021 r., czyli obowiązywać już dla uczniów w nadchodzącym roku szkolnym.

„Koszty obsługi świadczenia dobry start są obecnie określone na poziomie 10 zł za jedno dziecko albo jedną osobę uczącą się, na które ustalane jest prawo do świadczenia dobry start. Proponowane zmiany w zakresie podmiotu obsługującego świadczenie oraz formy jego dystrybucji (wyłącznie na rachunek bankowy) spowoduje znaczącą redukcję kosztów obsługi.  W niniejszym projekcie zakłada się określenie kosztów obsługi jako 0,1 proc. kwoty przeznaczonej na wypłatę świadczeń dobry start.

W okresie 2021–2031 łączne szacowane koszty obsługi wyniosą ok. 15 mln zł, co oznacza oszczędności dla budżetu państwa na poziomie ok. 488 mln zł w omawianym okresie” – podaje rząd.

Zauważmy, że o ile nawet samo złożenie wniosku nie będzie problemem (osobie, która nie posiada profilu informacyjnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, profil ten zakłada Zakład), to już bezgotówkowe wypłacanie wymaga posiadania konta w banku, co niesie dla świadczeniobiorcy dodatkowe koszty związane z obsługą konta - a wniosek o to świadczenie może także złożyć pełnoletni uczeń, który konta nie potrzebuje w codziennym życiu czy osoba, która konta nie ma i nie chce mieć.

Tymczasem 21 maja do Sejmu trafił projekt prezydenta, dotyczący ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych – jak głosi opis, „projekt dotyczy wprowadzenia obowiązku przyjmowania banknotów i monet emitowanych przez Narodowy Bank Polski w transakcjach, których przedmiotem jest świadczenie usług i sprzedaż towarów konsumentom przez akceptantów oraz uwzględnienia zwyczajów płatniczych i potrzeby zapewnienia możliwości korzystania przez wszystkie grupy społeczne z preferowanych przez nie form płatności, w tym płatności gotówkowych”. W uzasadnieniu projektu podano, że po przyjęciu proponowanych rozwiązań każda oferta zawarcia umowy sprzedaży lub świadczenia usług skierowana przez akceptanta do ogółu konsumentów będzie implikować w sobie możliwość dokonania zapłaty w formie bezgotówkowej oraz gotówkowej znakami pieniężnymi emitowanymi przez NBP. Tym samym w przepisach prawa powszechnie obowiązującego przesądzone zostanie, że na terytorium RP każdy konsument może bezwarunkowo dokonać zapłaty z tytułu umowy sprzedaży lub świadczenia usługi z akceptantem w gotówce znakami pieniężnymi emitowanymi przez NBP. Każdy akceptant będzie, zatem zobowiązany do akceptacji gotówki, czyli znaków pieniężnych emitowanych przez NBP.”

Zatem każdy konsument mógłby wszędzie płacić gotówką, ale nie wszędzie będzie mógł ją otrzymywać…

Projekt rozporządzenia, zmieniającego zasady świadczenia "Dobry start" - w załączniku.