Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej poinformowało, że Wody Polskie właściwie reagują na zagrożenie suszą, a prowadzone już, jak i planowane działania, ograniczą odpływ wody z terenów rolniczych. Takie wnioski płyną z odpowiedzi, jakiej resort udzielił zarządowi Krajowej Rady Izb Rolniczych po apelu o pilne remonty melioracji i retencjonowanie wód.


Z apelem tym KRIR zwrócił się do Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w końcu marca br. Z nadesłanej odpowiedzi wynika, że już od lutego 2020 r. Zarządy Zlewni przystąpiły do ograniczania odpływu wody na ciekach, przy pomocy zastawek lub zamknięć na istniejących małych obiektach piętrzących, zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. Wytyczne te przewidują zamykanie istniejących budowli piętrzących w terminie zależnym od aktualnych warunków hydrologiczno-meteorologicznych. W normalnych warunkach byłby to okres po spływie wód wielkich z topniejącej pokrywy śnieżnej, ale warunki nie są typowe, więc do zamykania budowli przystąpiono już z początkiem marca.


„Wczesne zamknięcie budowli piętrzących zmniejszy natężenie funkcji drenującej koryt cieków naturalnych i związanych z nimi funkcjonalnie systemów rowów melioracyjnych, co pozwoli na łatwiejsze utrzymywanie wyższego poziomu wód gruntowych (szczególnie istotne na przyległych gruntach organicznych). Zamykane są wszystkie możliwe do zamknięcia budowle piętrzące, jeśli nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa ludzi, czy mienia.” – czytamy w odpowiedzi Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Ponadto wytyczne przewidują:
- Utrzymywanie poziomu wody przed budowlą na rzędnej normalnego piętrzenia (NPP) przy stanach wody w rzece niskich i średnich przez cały okres wegetacyjny, a w razie potrzeby wydłużenie tego okresu do połowy listopada.
- Obniżanie poziomu piętrzenia w okresie sianokosów i konserwacji koryta cieku. Ze względu na suszę nie dopuszczanie do całkowitego otwierania budowli, a jedynie obniżanie poziomu piętrzenia na czas prowadzenia prac utrzymaniowych i sianokosów na przyległych użytkach zielonych.
- Kontrole poziomu piętrzenia w celu dostosowania go do aktualnych warunków hydrologicznometeorologicznych z całkowitym otwieraniem budowli na okres przepływu wód wielkich np. po letnich ulewach,
- Stałą kontrolę drożności budowli z bieżącym usuwaniem zatorów z gałęzi, skoszonej roślinności, itd. Stałe utrzymywanie poniżej budowli przepływu minimum nienaruszalnego — jeśli jest to możliwe ze względów hydrologiczno-meteorologicznych.
- Otwieranie budowli w okresie jesiennym w terminie zależnym od aktualnych potrzeb (październik listopad).
- Wykonywanie bieżących napraw i remontów w miarę możliwości po zakończeniu piętrzenia.

Poza wymienionymi działaniami w planie jest również dokonywanie zmian w obowiązujących pozwoleniach wodnoprawnych urządzeń piętrzących, aby w bardziej skuteczny sposób móc reagować na sytuację hydrologiczną w kraju, z położeniem nacisku na łagodzenie skutków suszy – zapewnia resort.

Dobiegły też końca społeczne konsultacje rządowego projektu Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy (PPSS), którego jedno z działań dotyczy budowy nowych urządzeń melioracji wodnych nawadniająco-odwadniających lub przebudowie istniejących urządzeń melioracyjnych z funkcji odwadniających na nawadniająco-odwadniające. Do planu tego zgłoszono blisko 600 uwag i wniosków, które są obecnie analizowane. „W najbliższym czasie na stronach internetowych Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zostanie upubliczniony PPSS wraz z tabelą prezentującą sposób rozpatrzenia uwag. Docelowo PPSS zostanie przyjęty rozporządzeniem ministra właściwego ds. gospodarki wodnej.” – informuje MGMiŻŚ.
W ramach międzyresortowego zespołu ds. suszy przygotowywane są zaś zmiany w zakresie zarządzania melioracją szczegółową, i wkrótce rozpoczną się konsultacje proponowanych rozwiązań.

W odpowiedzi resortu czytamy również o inwestycjach:
"Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PGW WP) na poziomie poszczególnych zarządów zlewni zidentyfikowały zadania na małych rzekach i ciekach, których realizacja przyniesie natychmiastowy efekt retencyjny, zasilający w wodę głównie obszary wykorzystywane na potrzeby produkcji rolnej. Planowane efekty to budowa, odbudowa lub remont 627 urządzeń wodnych (jazów, zastawek, mnichów itp.), których efektem będzie możliwość dodatkowego zmagazynowania 32,4 mln m3 wody na obszarze 30 — 40 tys. ha gruntów, w skali kraju. Całość planu obejmuje 55 działania inwestycyjne i 85 działania utrzymaniowe w liczbie 140 zadań na łączną kwotę ok. 157 mln zł w perspektywie realizacji do 3 lat (lata 2020-2022). W roku 2020 do realizacji planowane są zadania na kwotę ok. 60 mln zł, które przyniosą pierwsze efekty retencyjne (ok. 3,2 mln m3). W ramach ww. prac przywrócona zostanie dwufunkcyjna rola urządzeń melioracyjnych, która zapewni odprowadzanie wód z pól i użytków rolnych w czasie opadów, ale również retencję wód w okresach suszy. Jednocześnie na przyujściowych odcinkach rowów zbiorczych, odprowadzających wody z obiektów melioracyjnych do cieków będzie wprowadzana roślinność ekotonowa, tworząca strefy buforowe wzdłuż rzek i rowów, wspomagająca naturalną retencję wód, bioróżnorodność oraz redukująca spływ biogenów do wód.”