22 kwietnia br. zostało podpisane w porozumieniu z ministrem finansów rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej. Przedmiotowe rozporządzenie zostanie skierowane do opublikowania w Dzienniku Ustaw i wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia - poinformował Dariusz Mamiński, radca ministra w MRiRW.

- Jednocześnie zwracam uwagę, że znowelizowane stawki opłat za niektóre czynności związane z nadzorem nad ubojem zwierząt rzeźnych nie będą miały negatywnego wpływu na producentów rolnych oraz na ceny żywności. Proponowane zwiększenie opłat weterynaryjnych stanowi niewielką część kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw sektora mięsnego. Wzrostem stawek opłat nie zostaną obciążeni rolnicy. Nadal bowiem zadania związane z przeprowadzaniem monitoringu chorób zakaźnych zwierząt będą finansowane z budżetu państwa - tłumaczy Dariusz Mamiński.