W ramach poddziałania „Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” zaproponowano rozszerzenie wsparcia na tworzenie zadrzewień śródpolnych, które tworzone będą na gruntach ornych, ściśle według wymogów określonych w przepisach krajowych, głównie z gatunków liściastych (w tym biocenotycznych lub miododajnych).

„Pomoc na tworzenie zadrzewień śródpolnych jest udzielana na założenie zadrzewienia na gruntach ornych w formie szpalerów lub pasów drzew lub krzewów. Pomoc przyznawana jest do powierzchni objętej nasadzeniami, wykonanymi zgodnie z przepisami określającymi szczegółowe warunki przyznania pomocy. W składzie gatunkowym nasadzeń mogą być wykorzystywane wyłącznie rodzime gatunki drzew lub krzewów (w tym gatunki biocenotyczne lub miododajne), wskazane w przepisach krajowych. Dzięki ściśle określonym wymogom w zakresie składu gatunkowego drzew lub krzewów (w tym gatunków biocenotycznych lub miododajnych) oraz wielkości i szerokości nasadzeń, zadrzewienia będą spełniać szereg funkcji środowiskowych” – założono w lutowej uchwale Komitetu Monitorującego PROW.

Po zmianach w programie pomoc na zalesianie będzie mogła być przyznana, jeżeli:

• minimalna powierzchnia gruntu objętego pomocą wynosi co najmniej 0,1 ha;

• pomocą objęte są grunty:

- stanowiące grunty orne lub sady

- inne niż rolne - wykazane w ewidencji gruntów jako użytki rolne lub grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, niewykorzystywane do produkcji rolniczej.

Pomoc na tworzenie zadrzewień śródpolnych może być przyznana do zadrzewień:

• na gruntach ornych,

• o powierzchni co najmniej 0,1 ha i nie więcej niż 0,5 ha,

• o szerokości nie większej niż 20 m,

• w których gatunki liściaste stanowią co najmniej 90 proc.

Stawki płatności na wsparcie na tworzenie zadrzewień śródpolnych przewidziano w następującej wysokości:

A. Zadrzewienie w warunkach korzystnych: 10 892 zł/ha.

B. Zadrzewienie na gruntach o nachyleniu powyżej 12°: 13 664 zł/ha.

C. Zabezpieczanie przed zwierzyną - grodzenie 2-metrową siatką metalową - 8,82 zł/mb.

D. Zabezpieczenie 3 palikami - 1 132 zł/ha.

E. Zabezpieczenie sadzonek osłonkami – 1 488 zł/ha.

W przypadku zadrzewień nie będzie wymagany plan sporządzany przez nadleśniczego, gdyż wymogi co do składu gatunkowego zadrzewień zostaną określone w przepisach krajowych.

Do zalesienia, zadrzewień oraz wprowadzenia nasadzeń będą wykorzystywane gatunki nieinwazyjne.

Wydatki w wysokości ok. 246 mln euro z tytułu zobowiązań zalesieniowych podjętych w PROW 2004-2006, PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020 wypłacane będą zgodnie z zasadą N+3 również w ramach przydziału środków na lata 2021 i 2022 - zaznaczono.

Wsparcie na tworzenie zadrzewień śródpolnych obejmie koszty ich założenia i ochrony. Planowane jest wsparcie ich przyszłego utrzymania, poprzez rekompensowanie utrudnień powstałych w wyniku ich założenia dla produkcji rolnej, w ramach ekoschematów (przyszłe płatności I filara WPR związane z praktykami podejmowanymi na rzecz ochrony środowiska i klimatu) – dodano.