Jak podano w uzasadnieniu projektu, w związku z dynamicznym przyrostem przypadków ASF, podjęto działania  zmierzające nie tylko do likwidacji ognisk i przypadków ASF, ale także do „ograniczenia ryzyka związanego z dalszym przedostawaniem się zarażonych zwierząt przez wschodnią granicę. Sposobem ograniczenia rozpowszechniania ASF jest budowa zapory wzdłuż wschodniej granicy kraju. Jest to bowiem główny kierunek, z którego nastąpiło rozpowszechnianie ASF na teren Polski. Stąd konieczność pilnego przygotowania ustawy i podjęcia jak najszybciej prac w zakresie wybudowania zapory”.

W projekcie są więc szczególne regulacje, dotyczące skrócenia postępowania administracyjnego i konsolidacji wydawanych decyzji - do jednej. Oparto się przy tym na doświadczeniach ze specustawy dotyczącej inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Zapora nie będzie jednak miała pierwszeństwa przed innymi inwestycjami, w szczególności np. drogowymi czy kolejowymi.

Odpowiedzialni za realizację będą wojewodowie właściwi ze względu na lokalizację danego odcinka zapory, będą też wykonywać obowiązki inwestora, odpowiadać za remonty i utrzymanie zapory.

W sprawach o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji nie będzie się uwzględniać ustaleń prawa miejscowego. Budowa nie będzie wymagała sporządzenia projektu budowlanego.

Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji ma określać nieruchomości, na których będzie zlokalizowana zapora, oraz które mają przejść na własność Skarbu Państwa i  nieruchomości, wobec których zastosowane będzie ograniczenie w korzystaniu. Oznaczenie nieruchomości ma być dokonane na podstawie katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej.

Decyzja o zezwoleniu na realizację jest wydawana w terminie 45 dni od złożenia wniosku przez wojewodę. Inwestorem jest wojewoda, który występuje również jako organ wydający decyzję o zezwoleniu na budowę.

Za przejmowane nieruchomości będzie przysługiwało odszkodowanie. Właściciel będzie też mógł wystąpić z roszczeniem cywilnoprawnym o wykup tzw. resztówki (jeśli uzna, że działka nie nadaje się do wykorzystania na dotychczasowe cele). Wysokość odszkodowania będzie ustalana w decyzji administracyjnej wydawanej przez wojewodę, wojewoda też wypłaci odszkodowania.

Decyzje będą podlegały natychmiastowemu wykonaniu, a odwołania mają być rozpatrywane w ciągu 21 dni od wniesienia. Nie będzie się stwierdzało nieważności ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji, jeżeli wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji zostanie złożony po upływie 30 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, a inwestor rozpoczął już roboty budowlane.

Ustawa ma wejść w życie 14 dni od ogłoszenia. Konsultacje publiczne potrwają tylko tydzień.

Jak podano w ocenie skutków regulacji, „planuje się budowę zapory o długości ponad 1 200 km w postaci ogrodzenia leśnego – analogicznego do ogrodzeń stosowanych w drogownictwie”.

Wydatki z tego tytułu wyliczono na 235,4 mln zł.