- Rolnicy w zachodniopomorskim dostają masowe wezwania z urzędów skarbowych z żądaniem zapłaty podatku za sprzedaną kwotę mleczną – poinformował nas rolnik i pytał, czy to jest zasadne? Jaki jest okres przedawnienia? Jak słyszymy od czytelnika, to po ilości wniosków przysyłanych teraz do rolników wnioskuje on, że nikt nie wiedział, że należy udać się do urzędu skarbowego po uzyskaniu takiego dochodu.

Niestety z odpowiedzi uzyskanej w Ministerstwie Finansów wynika, że podatek jest należny.

Ministerstwo wyjaśnia, że jednym ze źródeł przychodów są prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych. Kwota mleczna to prawo majątkowe, które mogło być zbywane na zasadach określonych w ustawie o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych, a w sprawach nieuregulowanych w tej ustawie do umowy zbycia prawa do indywidualnej ilości referencyjnej lub jej części odpowiednie zastosowanie miały przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące umowy sprzedaży.

„W konsekwencji, dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych przychód uzyskiwany ze zbycia tego prawa, zgodnie z art. 18 ustawy PIT, zaliczyć należy do przychodów z odpłatnego zbycia praw majątkowych. Przychody z tego źródła, po pomniejszeniu, zgodnie z art. 22 ustawy PIT, o koszty uzyskania przychodów podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej” – wyjaśnia Ministerstwo Finansów (całość informacji w załączniku) i powołuje się na wyrok wydany przez Naczelny Sąd Administracyjny stwierdzający, że przychód uzyskany z umowy sprzedaży indywidualnej ilości referencyjnej ("kwoty mlecznej") trzeba zakwalifikować do przychodu z praw majątkowych.

Ministerstwo Finansów nie jest w stanie powiedzieć, ilu rolników dotyczy ten problem, informacji takiej nie udzieliło też Ministerstwo Rolnictwa.