Długa lista zgłoszonych poprawek i dużo krótsza (choć też długa) poprawek przyjętych – to wynik dzisiejszych prac połączonych komisji rolnictwa i środowiska nad nowelizacją Prawa łowieckiego.

Więcej o zgłoszonych poprawkach: Sejm: Posłowie chcą kolejnych zmian w projekcie noweli Prawa łowieckiego

Lista poprawek w załączniku.

Odrzucona została m.in. poprawka 11, zgłoszona przez PSL, przewidująca, że czynsz dzierżawny będzie przypadał także rolnikom i poprawka 17 autorstwa PO zakładająca, że do wykonywania polowania nie używa się amunicji wykonanej z ołowiu.

Równą liczbę zwolenników i przeciwników miała popr. 19, zabraniająca „strzelania do zwierzyny w odległości mniejszej niż 500 m od miejsca zebrań publicznych w czasie ich trwania lub w odległości mniejszej niż 250 m od zabudowań mieszkalnych;” - zapowiedziano zmianę tego zapisu w Senacie, spodziewając się jej przyjęcia, co jednak nie nastąpiło – być może więc zmiana tu jednak nastąpi.

Odrzucono też poprawkę 20, zabraniającą wykonywania polowania w obecności lub przy udziale dzieci do 16. roku życia – ale, co ciekawe, poprawka zabraniająca polowania przy udziale dzieci do 18. roku życia była już o włos od przyjęcia – tu też liczba zwolenników i przeciwników zakazu była równa.

Nie będzie obowiązku ewidencjonowania postrzeleń i nieodnalezienia zwierzyny w książce ewidencji polowań. Nie ma też zgody komisji na elektroniczne powiadamianie o planowanym polowaniu (24 popr.)

Odrzucono (7 posłów za, 13 przeciw) 25 poprawkę PO, wracającą do przywrócenia zasad szacowania szkód przez wojewodę – przy odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody łowieckie i kół za szkody wyrządzone podczas polowań (brzmienie PŁ w wersji obowiązującej, a zawieszonej obecnie do 1 stycznia 2019 r.). Podobny los spotkał poprawkę PSL, zakładającą odpowiedzialność podobnie jak poprzednia – ale szacowanie szkód i wypłatę odszkodowań przez ARiMR. Nie będzie obowiązku badań dla posiadaczy broni – przeprowadzania ich co 5 lat domagała się PO w popr. 49.

Nie przyjęto też poprawki zgłoszonej przez PSL, dotyczącej zwiększenia odpowiedzialności Skarbu Państwa, który miałby odpowiadać za szkody wyrządzone przez  żubry, wilki, rysie, niedźwiedzie, bobry, kruki, kormorany, żurawie tu zmiany wymaga ustawa o ochronie przyrody, czego nie wykluczono w przyszłości.

Posłowie opowiedzieli się m.in. za tym, aby odpowiedzialność za szkody przechodziła z koła na PZŁ, uregulowali też zasady wyłączania ziemi spod polowania.

W szczególności, posłowie przyjęli poprawki proponowane przez PiS, a dotyczące:

·         Popr. 3, dotyczącą sposobu inwentaryzacji: „W sporządzaniu inwentaryzacji zwierzyny mogą brać udział właściwi nadleśniczowie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz przedstawiciel właściwej izby rolniczej. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego zawiadamia właściwych nadleśniczych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz właściwą izbę rolniczą o miejscu i terminie sporządzenia inwentaryzacji zwierzyny. Niestawiennictwo przedstawiciela właściwej izby rolniczej nie wstrzymuje sporządzenia inwentaryzacji.”;

·         Popr. 5, wprowadzającą: „zakaz – poza polowaniami i odłowami – płoszenia, chwytania, przetrzymywania, ranienia i zabijania zwierzyny”.

·         Popr. 7 - Zakładającą obecność przedstawiciela izby rolniczej przy wyznaczaniu obwodu łowieckiego

·         Popr. 8 i zw. z nią 37 - w art. 1 w pkt 6 art. 27b nadającą brzmienie:

„Art. 27b. 1. Będący osobą fizyczną właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego może złożyć oświadczenie o zakazie wykonywania polowania na tej nieruchomości w formie pisemnej.

2. Zakaz wykonywania polowania na danej nieruchomości jest prawem osobistym właściciela albo użytkownika wieczystego nieruchomości, który złożył oświadczenie, i wygasa najpóźniej z chwilą jego śmierci.

3. Właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości, który złożył oświadczenie o zakazie wykonywania polowania na tej nieruchomości, może je cofnąć, w formie pisemnej, jednak nie wcześniej niż po zakończeniu łowieckiego roku gospodarczego, w którym zostało złożone oświadczenie o zakazie wykonywania polowania.

4. Oświadczenie o zakazie wykonywania polowania lub cofnięcie oświadczenia o zakazie wykonywania polowania składa się przed starostą. Starosta jest zobowiązany do nieodpłatnego poświadczania własnoręczności podpisu właściciela albo użytkownika wieczystego nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego na oświadczeniu lub cofnięciu oświadczenia.

5. Oświadczenie o zakazie wykonywania polowania lub cofnięcie oświadczenia o zakazie wykonywania polowania jest skuteczne:

1) od dnia następującego po dniu jego złożenia – w przypadku, gdy starosta jest organem właściwym do wydzierżawienia danego obwodu łowieckiego;

2) od dnia następującego po dniu zawiadomienia organu właściwego do wydzierżawienia danego obwodu łowieckiego – w przypadku, gdy starosta nie jest organem właściwym do wydzierżawienia danego obwodu łowieckiego;

3) od dnia następującego po dniu zawiadomienia ministra właściwego do spraw środowiska – w przypadku obwodu łowieckiego wyłączonego z wydzierżawiania.

6. W przypadku gdy starosta nie jest organem właściwym do wydzierżawienia danego obwodu łowieckiego lub gdy dany obwód łowiecki został wyłączony z wydzierżawiania starosta zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o złożeniu oświadczenia o zakazie wykonywania polowania lub cofnięciu oświadczenia o zakazie wykonywania polowania odpowiednio organ właściwy do wydzierżawienia obwodu albo ministra właściwego do spraw środowiska.

7. Organ właściwy do wydzierżawienia danego obwodu łowieckiego lub gdy dany obwód łowiecki został wyłączony z wydzierżawiania – minister właściwy do spraw środowiska są zobowiązani do niezwłocznego zawiadomienia dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego o złożeniu oświadczenia o zakazie wykonywania polowania lub cofnięciu oświadczenia o zakazie wykonywania polowania. ”;

·           popr. 37 o treści: w art. 1 w pkt 25 w art. 48 pkt 7 nadać brzmienie:

„7) za szkody, o których mowa w art. 46 ust. 1, powstałe na nieruchomościach, w odniesieniu do których właściciel albo użytkownik wieczysty złożył oświadczenie o zakazie wykonywania polowania, o którym mowa w art. 27b ust. 1 – do dnia następującego po dniu:

a) w którym oświadczenie o zakazie wykonywania polowania zostało cofnięte albo

b) w którym organ właściwy do wydzierżawienia obwodu łowieckiego albo minister właściwy do spraw środowiska lub dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego dowiedział się o wygaśnięciu zakazu wykonywania polowania albo

c) zawiadomienia o cofnięciu oświadczenia o zakazie wykonywania polowania organu właściwego do wydzierżawienia obwodu łowieckiego albo ministra właściwego do spraw środowiska.”;

 

·         popr. 10 o treści: „w art. 29a w ust. 2a pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) po zasięgnięciu opinii Polskiego Związku Łowieckiego albo na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego lub na wniosek właściwej izby rolniczej - w przypadku nieusprawiedliwionego niezrealizowania przez dzierżawcę obwodu łowieckiego rocznego planu łowieckiego na poziomie co najmniej 80% określonej w tym planie minimalnej liczby zwierzyny grubej do pozyskania, w każdym z trzech następujących po sobie łowieckich lat gospodarczych”;

·         Popr. 15, przewidującą, że w skład Zarządu Głównego wchodzi m.in. „Łowczy Krajowy – powoływany przez ministra właściwego do spraw środowiska spośród trzech kandydatów przedstawionych przez Naczelną Radę Łowiecką i odwoływany przez ministra właściwego do spraw środowiska po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Łowieckiej;”

·         Popr. 16 mającą na celu ustalenie zasad wypłaty odszkodowań – jeśli nie zapłaci ich koło, zapłaci PZŁ, zasada miałaby wyglądać następująco: w art. 1 w pkt 10 lit. a nadać brzmienie:

„a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a–2d w brzmieniu:

„2a. W przypadku likwidacji koła łowieckiego, gdy majątek koła łowieckiego nie jest wystarczający na pokrycie zobowiązań koła z tytułu odszkodowań, o których mowa w art. 46 ust. 1, Polski Związek Łowiecki odpowiada za te zobowiązania koła łowieckiego.

2b. W przypadku uchybienia przez koło łowieckie terminowi, o którym mowa w art. 46c ust. 8 lub art. 46e ust. 3, Polski Związek Łowiecki ponosi solidarną odpowiedzialność za zobowiązania tego koła z tytułu odszkodowań, o których mowa w art. 46 ust. 1.

2c. W przypadku, o którym mowa w ust. 2a, Polskiemu Związkowi Łowieckiemu przysługuje roszczenie regresowe do członków zarządu koła łowieckiego. Członek zarządu koła łowieckiego może się uwolnić od odpowiedzialności, o której mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli wykaże, że nie ponosi winy za niewywiązanie się przez koło łowieckie z zobowiązania z tytułu odszkodowań, o których mowa w art. 46 ust. 1.

2d. W przypadku, o którym mowa w ust. 2b, Polskiemu Związkowi Łowieckiemu przysługuje roszczenie regresowe do koła łowieckiego.”.”;

·         Popr. 29 i 34 - protokół z oględzin i szacowania sporządza się niezwłocznie

·         Popr. 40 wyłączającą członków kół łowieckich z szacowania w imieniu nadleśnictwa.

Teraz projekt czeka już tylko na głosowanie w Sejmie.