Ustawa o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne (Dz.U. z 2019 r. poz. 33) weszła w życie 8 lutego 2019 r., czyli ponad pół roku później, niż zapowiadano. Przepadł limit pomocy, wyznaczony na 2018 rok. Wiele wskazuje na to, że podobnie może stać się z limitem tegorocznym. Nie mogą być udzielane przewidziane w ustawie pożyczki i kredyty, KOWR nie może udzielać gwarancji spłaty kredytów na restrukturyzację zadłużenia – te formy pomocy wymagają bowiem zatwierdzenia w KE, co wciąż nie nastąpiło. I nic nie wskazuje na to, aby problem spędzał sen z powiek jeszcze komuś, oprócz zadłużonych rolników.

W MRiRW trudno ustalić, kiedy ustawa stanie się realną pomocą dla rolników. Poinformowano tylko, że przepisy notyfikowano KE w czerwcu 2018 roku.

Więcej:

Nie ma zgody na pomoc zadłużonym gospodarstwom

Restrukturyzacja zadłużenia gospodarstw będzie... jak będzie

Pytane, jak długo jeszcze będzie czekać na decyzję, o którą wnioskowało w czerwcu 2018 roku, MRiRW wyjaśnia tylko sposób procedowania:  „procedurę notyfikacji programu pomocowego regulują przepisy rozporządzenia Rady (UE) 2015/1589 z dnia 13 lipca 2015 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. U L 248 z 24.09.2015, str. 9). Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia w przypadku gdy Komisja uznaje, że informacje dostarczone przez zainteresowane państwo członkowskie w odniesieniu do programu pomocowego nie są kompletne, występuje z wnioskiem o udzielenie wszelkich koniecznych informacji dodatkowych.

Decyzje w sprawie zgłoszonego programu pomocowego podejmowane są przez Komisję w terminie dwóch miesięcy. Bieg tego terminu rozpoczyna się następnego dnia po otrzymaniu kompletnego zgłoszenia. Zgłoszenie uznaje się za kompletne, jeżeli w terminie dwóch miesięcy od jego otrzymania lub od otrzymania wszelkich dodatkowych informacji, o jakie się zwrócono, Komisja nie zażąda żadnych dalszych informacji.

Jednocześnie stosownie do przepisów ww. rozporządzenia decyzje odnośnie zgłoszonych programów podejmowane są bezzwłocznie po usunięciu wątpliwości, o których mowa w art. 4 ust. 4 tego rozporządzenia. Komisja podejmuje zależnie od możliwości wysiłki w celu podjęcia decyzji w terminie 18 miesięcy od wszczęcia procedury. Termin ten może zostać przedłużony w drodze porozumienia między Komisją a zainteresowanym państwem członkowskim.”

Jak z tego wynika, KE musi mieć dużo wątpliwości – albo Polska mało determinacji, aby wprowadzić w życie przepisy pozwalające pomóc zadłużonym gospodarstwom.