„Na obszarze objętym ograniczeniami oraz obszarze zagrożenia zakazuje się utrzymywania w systemie otwartym:

a) świń

b) utrzymywanych w warunkach fermowych dzików lub świniodzików” – taką zmianę zaproponował minister rolnictwa w rozporządzeniu w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

Zmienione rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia – jak podano w uzasadnieniu, „regulacja nie wymaga wprowadzenia przepisu przejściowego, a zaproponowany termin jej wejścia w życie jest wystarczający do zapoznania się z nią przez podmioty, których dotyczy”.

Wczoraj projekt trafił do konsultacji – termin zgłaszania uwag upływa 7 sierpnia.

„Obowiązujące regulacje dotyczące zasad bioasekuracji gospodarstw utrzymujących świnie i świniodziki muszą w większym stopniu uwzględniać zagrożenie związane z działalnością hodowców świń i świniodzików, którzy utrzymują swoje zwierzęta nie w budynkach inwentarskich, lecz w systemie otwartym (na wolnym wybiegu)” – podano w uzasadnieniu, dodając: „Przy czym faktem jest, że w przypadku gospodarstw opierających się o system otwarty, ryzyko zawleczenia choroby jest obiektywnie większe z uwagi na zwiększone występowanie czynników niezależnych od człowieka, w tym w szczególności trudnych do uniknięcia kontaktów pomiędzy świniami/świniodzikami, a innymi zwierzętami: gryzoniami, zwierzętami domowymi oraz dzikimi.”

Ma to dotyczyć też hodowli dzików.

„Istotnym argumentem, który przemawia za proponowanymi zmianami legislacyjnymi jest aktualna sytuacja epizootyczna oraz dane z lat 2018 - 2020 (wg stanu na 5 czerwca 2020r.) dotyczące występowania dwóch przypadków oraz jednego ogniska ASF u dzików, świniodzików i świń na obszarach objętych ograniczeniami, w województwach podlaskim, mazowieckim oraz lubelskim” – podano.

Jak wyliczono, proponowane zmiany dotyczą 67 gospodarstw, w tym odpowiednio w województwach: dolnośląskim - 7, lubelskim - 4, lubuskim - 7, łódzkim - 1, mazowieckim - 9, podkarpackim - 4, pomorskim - 9, świętokrzyskim - 1, warmińsko-mazurskim - 6, wielkopolskim - 19.

Uzasadniając zakaz utrzymywania świń w systemie otwartym ministerstwo powołało się na zlecenia unijne, podając: „Zakaz utrzymywania świń w systemie otwartym znalazł się również wśród zaleceń Komisji Europejskiej w dokumencie DG Sante, „Strategiczne podejście do zarządzania afrykańskim pomorem świń dla UE"- wer. 10, skierowanym do państw członkowskich UE, w celu eliminacji tej choroby na terenach nią dotkniętych, sporządzonym na podstawie raportów i opinii naukowych Europejskiego Urzędu do spraw Bezpieczeństwa Żywności – EFSA.”

Jak podano, „Zakaz taki wprowadziło wiele państw członkowskich UE,  w tym w szczególności zakaz ten obowiązuje na całym terytorium Litwy oraz Estonii. Belgia (gdzie jak dotąd nie stwierdzono ognisk ASF) i Słowacja wprowadziły przy tym tego rodzaju zakaz w obszarach ochronnych oraz objętych ograniczeniami (część I i II załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą 2014/178/UE (Dz. Urz. UE L 295 z 11.10.2014, str. 63, z późn. zm.), natomiast Włochy zakazały utrzymywania świń w systemie otwartym na terenie Sardynii.”

Tym samym wysiłki hodujących świnie na wolnym wybiegu poszły na marne, a projekt potwierdza, że jedynym skutecznym sposobem ustrzeżenia się przed ASF jest brak hodowli.

Więcej: Nie będzie ASF, jak nie będzie świń

Farmer pyta w GIW i MRiRW, czy zalecenia unijne sformułowane w  dokumencie „Strategiczne podejście do zarządzania afrykańskim pomorem świń dla UE" obowiązują, czy to tylko dokument roboczy służb Komisji - jak jeszcze niedawno GLW określał go w piśmie (w załączniku) i jak jest określany nadal, np. w ostatnim rozporządzeniu ministra (luty 2020) wprowadzającym "Program mający na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”. W projekcie rozporządzenia zakazującym hodowli nie podano, aby dokument ten był opublikowany - i gdzie miało to miejsce, w którejkolwiek jego wersji zmienianej 11 razy od 2015 roku.