Za przyjęciem takiej poprawki głosowało 79 senatorów, dwóch było przeciw, jeden senator wstrzymał się od głosu.

Sejm uchwalił zmiany w ustawie o ochronie zwierząt oraz w kodeksie karnym 26 stycznia; projekt przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości. Ustawa zaostrza sankcję za zabijanie zwierząt i znęcanie się nad nimi z 2 do 3 lat pozbawienia wolności, a w przypadku dokonania tego ze szczególnym okrucieństwem - z trzech do pięciu lat.

Zobowiązuje też m.in. sąd do orzekania nawiązki na rzecz organizacji zajmujących się ochroną zwierząt - w wysokości od 1 tys. do 100 tys. - za przestępstwa znęcania się nad zwierzętami. Dotychczas sąd mógł, ale nie musiał, orzec nawiązkę w granicach od 500 zł do 100 tys. zł.

Ustawa, w wersji przyjętej przez Sejm, wprowadza zmianę dotyczącą zakazu wykonywania zawodów związanych z kontaktem ze zwierzętami. Orzeczenie takiego zakazu pozostanie fakultatywne przy podstawowym typie czynów karalnych popełnianych na zwierzętach. Natomiast przy znęcaniu się ze szczególnym okrucieństwem, gdy sprawca popełnił przestępstwo w związku z wykonywaniem tego typu zawodów, ma się stać obligatoryjne.

Poprawka przyjęta przez Senat zmienia w tym przepisie zwrot "orzeka" na "może orzec".

Zgłosił ją senator Marek Martynowski (PiS), a poparły ją połączone senackie Komisje: Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Ustawodawcza oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Senat poparł także inne poprawki zgłoszone przez senatora Martynowskiego. Zgodnie z jedną z nich zakaz dotyczy nie "wykonywania określonych zawodów", "prowadzenia określonej działalności" i "wykonywania określonych czynności wymagających zezwolenia", lecz "wykonywania wszelkich lub określonych zawodów", "prowadzenia określonej działalności" i "wykonywania wszelkich lub określonych czynności wymagających zezwolenia". Poprawkę tę także poprały połączone komisje.

Senat poparł też poprawkę, dodającą nowy ustęp, mówiący, że "w razie skazania za przestępstwo polegające na niestosowaniu się do orzeczonego przez sąd zakazu posiadania wszelkich zwierząt albo określonej kategorii zwierząt, o którym mowa w art. 244 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 oraz z 2018 r. poz. 20), sąd orzeka przepadek zwierzęcia".

Za przyjęciem nowelizacji wraz z zaproponowanymi poprawkami głosowało 79 senatorów, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Nowelizacja wróci teraz do Sejmu.