Jednym z trudniejszych do spełnienia wymogów dotyczących rolników chcących założyć rzeźnie rolnicze w swoich gospodarstwach będą wymogi ubojowe. Do zdobycia odpowiednich kwalifikacji niezbędne jest odbycie bezpłatnego szkolenia teoretycznego organizowanego przez powiatowego lekarza weterynarii oraz trzymiesięcznej praktyki na stanowisku ubojowym pod nadzorem osoby posiadającej udokumentowany 3-letni staż pracy na stanowisku ubojowym.

Rozporządzenie w sprawie rzeźni rolniczych nie przewiduje możliwości zwolnienia z praktyki. Jedynymi przypadkami w  których nie jest ona wymagana są: ubój drobiu i zajęczaków do celów sprzedaży bezpośredniej oraz ubój zwierząt na własne potrzeby rolnika.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w odpowiedzi na uwagę Krajowej Rady Izb Rolniczych wskazuje możliwość zatrudnienia przez rolnika, bez odbytej praktyki ubojowej, osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje.

Kolejnym istotnym aspektem jest zatwierdzenie zakładu przez powiatowego lekarza weterynarii.

Przed rozpoczęciem działalności, czy uzyskaniem pozwolenia na budowę (o ile jest ona niezbędna) należy sporządzić projekt technologiczny i przesłać do wraz z wnioskiem o zatwierdzenie projektu technologicznego do powiatowego lekarzowi weterynarii, (odpowiedniego ze względu na planowane miejsce prowadzenia działalności). 

Projekt technologiczny składa się z dwóch części:

·       opisowej, w której należy określić m.in. zakres i wielkość produkcji, w tym też rodzaj produktów pochodzenia zwierzęcego, które będą produkowane w zakładzie, maksymalną tygodniową zdolność produkcyjną, system dostawy wody, sposób przechowywania śmieci, lokalizację zakładu;

·       graficznej, w której przedstawione jest m.in. zagospodarowanie terenu, układ pomieszczeń i ich wyposażenie, punkty poboru wody.

Czas oczekiwania na zatwierdzenie projektu technologicznego przez powiatowego lekarza weterynarii to 30 dni.

Taki sposób postępowania dotyczy również zmiany sposobu użytkowania zakładu lub jego części, w szczególność zakresu i wielkości produkcji lub wyposażenia pomieszczeń produkcyjnych.

Po zatwierdzeniu projektu technologicznego należy przejść do kolejnego kroku i złożyć wniosek o zatwierdzenie zakładu. Należy uczynić to co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem planowanej działalności.

Następnie wniosek zostanie sprawdzony i oceniony. Na ewentualne poprawki jest 7 dni od otrzymania wezwania do poprawienia błędów. Jeżeli nie zostaną one dokonane w wyznaczonym czasie sprawa zostanie zablokowana.

Kolejnym krokiem jest kontrola zakładu dokonywana przez powiatowego lekarza weterynarii. W przypadku zgodności z zatwierdzonym projektem technologicznym oraz spełnienia niezbędnych wymagań weterynaryjnych powiatowy lekarz weterynarii dokonuje zatwierdzenia zakładu i nadania zakładowi weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego. Ponadto zakład zostanie wpisany na listę zakładów zatwierdzonych i do rejestru powiatowego lekarza weterynarii.

Jeżeli wykryte zostaną niezgodności lub uchybienia możliwe są dwie drogi:

·       odmowa zatwierdzenia zakładu- przy poważnych uchybieniach

·       warunkowe zatwierdzenie zakładu na 3 miesiące- konieczne jest wprowadzenie niewielkich poprawek, warunkowo nadawany jest numer weterynaryjny i wpis do rejestru.

Po okresie warunkowym należy ponownie złożyć wniosek o zatwierdzenie, w konsekwencji czego w ciągu 3 miesięcy odbywa się kolejna kontrola. W zależności od jej wyniku następuje bezwarunkowe zatwierdzenie zakładu albo przedłużenie okresu warunkowego na kolejne 3 miesiące (nie może on jednak trwać dłużej niż 6 miesięcy łącznie), po których ponownie należy złożyć wniosek o zatwierdzenie. Jeżeli w czasie kolejnej kontroli zakład nadal nie będzie spełniał wymagań wydana zostanie decyzja o odmowie zatwierdzenia zakładu, a powiatowy lekarz weterynarii wykreśli zakład z rejestru.

Celem rozporządzenia w sprawie rzeźni rolniczych jest zwiększenie konkurencyjności rzeźni o małej zdolności produkcyjnej oraz poprawa sytuacji na rynku pracy na obszarach wiejskich. Nie wiadomo jednak czy konieczność wyboru, pomiędzy odbyciem trzymiesięcznej praktyki a zatrudnieniem zewnętrznego pracownika z kwalifikacjami ubojowymi, nie zniechęci rolników zanadto.