Większość tej kwoty – 1 242 330 tys. zł – to zaległe należności z tytułu umów dzierżawy i sprzedaży mienia ZWRSP. Wzrosły w stosunku do końca 2017 r. o 67 414 tys. zł. Aż 53,18 proc. tej zaległości to należności z tytułu oprocentowania i odsetek ustawowych za zwłokę.

Wymagalne do 31 października 2018 r. należności z tytułu bezumownego użytkowania wynosiły 283 077 tys. zł. 

Kolejna pozycja to opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów – tu zaległości nazbierało się 330 559 tys. zł.

Jak podaje KOWR w informacji przesłanej do sejmowej KRiRW, do głównych problemów, na jakie napotyka ośrodek przy dochodzeniu zaległych należności, należy zaliczyć przewlekłość i niską efektywność postępowań sądowych i egzekucyjnych. Również stosowanie zabezpieczeń w postaci poręczeń okazało się mało efektywne – poręczyciele zwykle są w tej samej pogorszonej sytuacji, co dłużnik.

KOWR może stosować ulgi i umorzenia należności. Są możliwe ulgi w spłacie należności w postaci odraczania, rozkładania na raty oraz umarzania. W przypadku czynszu dzierżawnego KOWR stosuje ulgi w postaci obniżenia czynszu dzierżawnego na podst. art. 700 Kodeksu cywilnego (zdarzenia, za które dzierżawca nie ponosi odpowiedzialności i które nie dotyczą jego osoby, np. susza).

Jak wynika z publikowanego przez KOWR wykazu, umorzenie nieściągalnych kwot w wysokości powyżej 100 tys. zł (do decyzji o umarzaniu tych nieściągalnych należności dyrektor oddziału terenowego musi uzyskać pełnomocnictwo dyrektora generalnego KOWR i wykaz tych należności jest publikowany) w 2018 roku zastosowano 5 razy, raz nawet na kwotę 2.640.528,03 zł, a innym razem na 1.731.072,59 zł.