Najważniejsze zmiany to:

1) Zwiększenie maksymalnej powierzchni gruntów przeznaczonych do zalesienia z 20 ha do 100 ha, dla jednego beneficjenta, w ramach całego okresu programowania.

Konsekwencją zmiany w tym zakresie jest określenie, iż jednym z warunków przyznania pomocy na zalesianie (powierzchni powyżej 20 ha), jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - jeżeli uzyskanie takiej decyzji dla planowanego zalesienia jest wymagane przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.). Tak więc regulacje zawarte w tym zakresie w niniejszym rozporządzeniu mają jedynie na celu zweryfikowanie przez służby ARIMR, czy wymogi określone w przepisach ww. ustawy są przestrzegane w przypadku ubiegania się o pomoc na zalesienie w ramach PROW 2007-2013.

2) Możliwość zalesiania gruntu o powierzchni poniżej 0,5 ha, jeśli dany grunt graniczy z lasem, przy czym minimalna powierzchnia gruntu musi wynosić 0,1 ha.

Ponadto nowelizacja rozporządzenia:

    * uprościła przepisy związane z określaniem przez geodetę nachylenia gruntu przeznaczonego do zalesienia;

    * doprecyzowała przepisy związane z ubieganiem się o pomoc w sytuacji następstwa prawnego;

    * dostosowała przepisy ww. rozporządzenia do regulacji zawartych w przepisach ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051, z późn. zm.), które mają zastosowanie również do płatności na zalesianie gruntów rolnych,

Wnioski o przyznanie pomocy na zalesianie należy składać w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwym ze względu na siedzibę wnioskodawcy, w terminie od 1 czerwca do 31 lipca.