Jeśli będzie przyjęty projekt „ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu usprawnienia procesu wydatkowania środków finansowych w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz w ramach działań objętych zintegrowanym systemem zarządzania i kontroli”, wystąpienie takich szczególnych okoliczności nie będzie potrzebne. Zaliczki będą mogły być wypłacane wszystkim występującym o dopłaty.

Ma to służyć stabilizacji produkcji rolniczej.

Zaliczki będą wypłacane po przyjęciu rozporządzenia ministra rolnictwa, uwzględniającego unijne przepisy, a także możliwości budżetu państwa. W rozporządzeniu tym będzie określony termin wypłaty i wysokość zaliczek.

Projekt ustawy przewiduje też możliwość wypłaty zaliczek płatności obszarowych i zalesieniowych, wypłacanych z PROW.

Więcej: Od 2019 r. płatności obszarowe PROW będą wypłacane później

Do kiedy na konta rolników wpłyną płatności obszarowe PROW?

Aby umożliwić wypłatę zaliczek płatności ekologicznych, będzie wprowadzony przepis regulujący przekazywanie wykazów producentów spełniających wymagania określone dla produkcji ekologicznej w dwóch terminach – do 15 października i do 30 listopada.