Już rok temu zaobserwowano znacznie mniejsze zainteresowanie „Modernizacją”, a wnioski wyciągnięte podczas listopadowego posiedzenia Komitetu Monitorującego PROW, dotyczące przesunięcia dostępnych środków, to właśnie następstwo tego spadku chęci (czy też możliwości) do modernizacji.

Więcej o limitach i planowanych jeszcze naborach z PROW 2014-2020:

Jakie nabory z PROW w 2022 roku?

Jakie przetasowania środków nastąpiły w ramach PROW 2014-2020?

„Zmniejszenie budżetu przeznaczonego na operacje typu <Modernizacja gospodarstw rolnych> (działanie M04, poddziałanie 4.1) o 150 mln euro wynika z mniejszego niż zakładano zainteresowania w ramach ostatniego naboru wniosków przeprowadzonego w terminie 21.06.2021 r. - 20.09.2021 r. w obszarze A - E. W ramach naboru z 2021 r. złożono o ponad 20% mniej wniosków niż w ramach naboru przeprowadzonego w 2020 r., który dotyczył operacji tylko z obszaru D. W związku z powyższym, uwzględniając przewidywane oszczędności na etapie rozpatrywania wniosków, w budżecie tego instrumentu pozostaje ok. 162 mln euro ogółem wolnego limitu środków” – uznał KM i postanowił o przesunięciu środków.

W ramach wolnego limitu środków na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” (w ramach poddziałania 4.1) planowane jest przekazanie dodatkowej kwoty 11,4 mln euro na zwiększenie alokacji instrumentów finansowych (Funduszu Gwarancji Rolnych).

To z kolei wynik większego zainteresowania rolników i przetwórców uzyskiwaniem gwarancji na kredyty.

 

Gwarancje kredytowe mają wzięcie

Potrzebę zwiększenia limitu na instrumenty finansowe uzasadniono następująco: „Budżet na instrumenty finansowe wynosi 291,8 mln zł. Wykorzystanie środków wyrażone kosztami kwalifikowalnymi wynosi obecnie ponad 160 mln zł. BGK złożył dwa wnioski o płatność na kwotę 145,9 mln zł. Ze Sprawozdania miesięcznego z realizacji PROW 2014-2020 (dane narastające) wg stanu na dzień 30.09.2021 r. wynika, że stopień poniesionych przez BGK wydatków potwierdza możliwość złożenia do końca 2021 roku kolejnego wniosku o płatność na kwotę 72,95 mln zł. Oznacza to, że pozostałe środki wystarczą do kontynuacji wsparcia tylko do połowy kolejnego roku.

W związku z wysoką absorpcją środków Funduszu Gwarancji Rolnych (FGR), spowodowaną zwiększonym zapotrzebowaniem na zabezpieczenie płynności finansowej wśród rolników i przetwórców poprzez kredyty obrotowe na walkę ze skutkami COVID-19 oraz kredyty inwestycyjne, istnieje potrzeba zwiększenia budżetu na instrumenty finansowe.

Dodatkowo za zwiększeniem środków na FGR przemawiają także następujące argumenty:

- potrzeba wsparcia beneficjentów ostatecznych wobec kryzysu spowodowanego COVID-19 – spodziewane jest przedłużenie możliwości otrzymania kredytów obrotowych typu COVID-19 na bieżącą działalność oraz zapewnienie dostępu do kapitału z przeznaczeniem na kredyty inwestycyjne;

- ryzyko wygaszania instrumentów finansowych w ramach Funduszu Gwarancji Rolnych, a tym samym zawieszenie funkcjonowania FGR do czasu pozyskania dodatkowych środków.”

Jak wyliczono, po zmianie limitów o 3 257 spadnie liczba gospodarstw otrzymujących wsparcie na inwestycje w gospodarstwa rolne (4.1).

Więcej o instrumentach finansowych:

Rolnictwo potrzebuje instrumentów finansowych

50 mln euro z PROW na gwarancje kredytów

Wprowadzając możliwość uzyskiwania gwarancji kredytowych z PROW dwa lata temu zakładano, że w szczególności zwiększy to zainteresowanie „Modernizacją gospodarstw rolnych”.

Więcej:

„Instrumenty finansowe” mają pomóc „Modernizować” z PROW i pozwolić na zakup rzeczy używanych