Jeśli z powodu warunków agrometeorologicznych nie można było wysiać międzyplonu ścierniskowego w terminie do dnia 20 sierpnia istnieje możliwość zmiany elementu proekologicznego zadeklarowanego we wniosku o płatność na inny obszar proekologiczny.

Mieszankę można wysiać na międzyplon ozimy i tym samym przesunąć termin wysiewu do 1 października, który należy utrzymać do dnia 15 lutego przyszłego roku. Można też dokonać zmiany gatunku roślin wysiewanych w mieszankach, jako międzyplony lub zmiany działki, na której będzie utrzymywany międzyplon deklarowany jako EFA.

Zmiany elementów proekologicznych są możliwe jeżeli:

  • proc. powierzchni zadeklarowanej jako EFA po zmianie nie jest wyższy niż we wniosku o przyznanie płatności na 2017 r;
  • dotyczą działek będących w posiadaniu rolnika, zadeklarowanych przez niego we wniosku o przyznanie płatności na 2017 r.

O zmianach, które mogą być dokonywane w zakresie wszystkich rodzajów EFA, należy poinformować kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, aby dostosować wniosek o przyznanie płatności do nowej sytuacji. Zmiana nie będzie skutkowała nałożeniem kar administracyjnych związanych ze złożeniem zmiany po terminie lub niezrealizowaniem praktyki utrzymania obszarów proekologicznych.

Zmiany mogą zostać złożone w każdym momencie od dnia złożenia wniosku do dnia wydania decyzji, chyba że organ powiadomił wcześniej o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu lub o jakichkolwiek niezgodnościach we wniosku o przyznanie płatności.

Ponadto, jeśli rolnik nie może dokonać wysiewu międzyplonu ścierniskowego w terminie określonym w przepisach, a jednocześnie posiada w swoim gospodarstwie więcej obszarów EFA, niż wymagane 5 proc. ma możliwość, w przypadku kontroli na miejscu, wskazania innych elementów EFA w gospodarstwie (niezadeklarowanych we wniosku o płatność na 2017 r.), w celu skompensowania nieobsianej powierzchni międzyplonu.

Za niewypełnienie wymogu utrzymania obszarów proekologicznych, czyli np. brak międzyplonu w określonym terminie, na rolnika może zostać nałożona sankcja w postaci pomniejszenia płatności.

Jednakże, jeśli nie jest się w stanie spełnić kryteriów kwalifikowalności lub innych obowiązków w wyniku działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności prawo do wsparcia w odniesieniu do obszaru, który był kwalifikowalny w chwili wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności zostaje zachowane. Organem właściwym w sprawie uznania wystąpienia siły wyższej jest kierownik biura powiatowego ARiMR.

Do kierownika biura powiatowego ARiMR rolnicy zgłaszają na piśmie przypadki działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności (art. 4 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 640/2014). Kierują swoje zgłoszenie z odpowiednimi dowodami wymaganymi przez właściwy organ w ciągu 15 dni roboczych od dnia, w którym beneficjent lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać tej czynności.