Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 określa zasady udzielania pomocy z PROW dla tych dwóch grup beneficjentów.

Wsparcie spółek wodnych w zakupie sprzętu służącego utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych jest niezbędne, gdyż mają one trudną sytuację finansową i wykonują swoje prace bez naliczania zysku. Potrzebne jest zwiększenie mechanizacji tych prac – podano w uzasadnieniu projektu.

Na pomoc mogą też liczyć hodowcy co najmniej 300 sztuk świń (najwięcej punktów otrzyma właściciel 800 świń), którzy - chcąc zapobiegać ASF - ogrodzą chlewnię i teren konieczny do obsługi trzody chlewnej lub utworzą lub zmodernizują zadaszoną nieckę do dezynfekcji.

Pomoc ma charakter refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Limit pomocy wynosi 500 tys. zł dla spółek wodnych i ich związków oraz 100 tys. zł w przypadku rolników. Poziom współfinansowania wynosi do 80 proc. kosztów kwalifikowalnych operacji.

Zasadniczo refundacji podlegają koszty poniesione od dnia, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy. Wyjątek dotyczy kosztów ogólnych, które podlegają refundacji, jeśli zostały poniesione od 1 stycznia 2014 r., ustalono w związku z tym przepisy przejściowe.

Jak oszacowano, projekt dotyczy 180 podmiotów zajmujących się hodowlą i 2263 spółek wodnych.

Budżet na realizację operacji typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” wynosi 99 595 672 euro środków publicznych ogółem, wkład EFRROW to 63,63 proc. tej kwoty.