Zasiłek chorobowy nie był podwyższany od 2009 roku.

Od I kwartału 2022 r. wysokość jednorazowego odszkodowania z ubezpieczenia wypadkowego chorobowego i macierzyńskiego wzrośnie do kwoty 1033 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Obecnie wysokość jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wynosi 809 zł.

Zarazem w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ubezpieczonemu przysługuje zasiłek chorobowy w kwocie 30 zł za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy trwającej nieprzerwanie nie dłużej niż 14 dni, jeżeli ta niezdolność jest spowodowana zakażeniem lub chorobą układu oddechowego oznaczonymi w zaświadczeniu lekarskim jako U07.1 COVID-19.

Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenia wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2022 r. przyjęto w wysokości 60 zł (obecnie obowiązująca składka wynosi 42 zł).

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłek chorobowy są świadczeniami przysługującymi z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego, które finansowane są z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, ich wysokość ustala Rada Rolników.

Jak podano w uzasadnieniu, Rada Rolników 8 grudnia 2021 r. wydała opinie (nr 9 i nr 10) w sprawie podwyższenia od I kwartału 2022 r. wysokości jednorazowego odszkodowania z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego do kwoty 1033 zł oraz zasiłku chorobowego z tego ubezpieczenia do kwoty 20 zł. Jednocześnie dla zapewnienia płynności finansowej Funduszu Składkowego Rada Rolników uchwaliła wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenia wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2022 r. w wysokości 60 zł.

Ministerstwo przygotowało więc stosowny projekt rozporządzenia.
Rozporządzenie wejdzie w życie od 1 stycznia 2022 roku.