Zgodnie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 do 14 czerwca przedłużona będzie możliwość pobierania zasiłku opiekuńczego.

Projekt przewiduje wydłużenie prawa do pobierania przez ubezpieczonych w KRUS zasiłku opiekuńczego za okres, na jaki zamknięto placówki opiekuńcze, jednakże nie dłużej niż do dnia 14 czerwca 2020 r.

Okres zasiłku będzie przysługiwał ubezpieczonym w związku z niemożnością sprawowania opieki nad dzieckiem przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19, również nie dłużej niż do dnia 14 czerwca 2020 r.

Zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał także w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19, przez okres niemożności zapewnienia opieki przez te placówki, jednak nie dłużej niż do dnia 14 czerwca 2020 r.

Ponadto projekt przewiduje, że w przypadku podjęcia przez uprawnionych rodziców lub opiekunów decyzji o niekorzystaniu z usług placówek opiekuńczych i dalszym osobistym sprawowaniu opieki będzie im również przysługiwało prawo do zasiłku opiekuńczego.

Szacunkowy maksymalny skutek zasiłku opiekuńczego do lat 8 przez okres 21 dni wynosi ok. 112,5 mln zł, a skutki wypłaty zasiłku opiekuńczego przez 21 dni z tytułu opieki nad dziećmi i osobami niepełnosprawnymi szacuje się na kwotę 5,6 mln zł. Łączne wydatki oszacowano więc na 118,1 mln zł.

Skutki finansowe wyszacowane zostały przy następujących założeniach:

- liczba dzieci urodzonych po 23.03.2012 r. zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego za pośrednictwem KRUS – 165.264;

- szacunkowa liczba dzieci niepełnosprawnych do ukończenia 18 lat – 8.300;

- stawka dzienna zasiłku opiekuńczego – 32,41 zł (1/30 kwoty emerytury podstawowej, która od dnia 1 marca 2020 r. wynosi 972,40 zł);

- okres pobierania zasiłku opiekuńczego – 21 dni.

To już kolejne wydłużenie okresu, za który przysługuje zasiłek opiekuńczy - obecnie kończy się on 24 maja, więc projektowane rozporządzenie ma obowiązywać od 25 maja.