- Zgodnie z art. 16a ust. 1 specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli zrezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej i długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji – przypomniała poseł Małgorzata Adamczak i pytała:  - Zatem w jaki sposób weryfikować przyczynę rezygnacji z zatrudnienia? Czy osoba zatrudniona musi wypowiedzieć umowę o pracę? Czy wyrejestrowanie z urzędu pracy to rezygnacja z zatrudnienia? Warto też zwrócić uwagę, że definicja rezygnacji z zatrudnienia z ustawy o świadczeniach rodzinnych nie reguluje kwestii posiadania gospodarstwa rolnego.

Odpowiedzi udzieliła wiceminister pracy i polityki społecznej Elżbieta Seredyn, przypominając o prowadzonej przez Sejm nowelizacji: - Jeśli chodzi o korzystanie przez rolników ze świadczenia pielęgnacyjnego, to ta nowelizacja ustawy o świadczeniach przygotowana przez Polskie Stronnictwo Ludowe też reguluje to i mówi w sposób przejrzysty i precyzyjny, że rolnik, który prowadzi gospodarstwo rolne, może korzystać ze świadczenia pielęgnacyjnego. Ta nowela także przewiduje możliwość korzystania przez rolników, którzy utrzymują się z gospodarstwa rolnego, ze specjalnego zasiłku opiekuńczego. Jeśli chodzi o zatrudnienie i niepodejmowanie pracy bądź też rezygnację z pracy zarobkowej, to żaden przepis ustawy o świadczeniach rodzinnych nie mówi, kiedy ta rezygnacja powinna nastąpić, nie wskazuje konkretnej daty.

Projekt nowelizacji, o którym mówiła wiceminister, przewiduje zapis: „Przez niepodejmowanie lub rezygnację z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,  o której mowa w ust. 1, należy rozumieć także niewykonywanie pracy w gospodarstwie rolnym potwierdzone oświadczeniem złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej  za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia  w nim klauzuli następującej treści: <Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.>. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.”; rozwiązanie takie ma obowiązywać od 1 stycznia 2014 r.