PARTNERZY PORTALU
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl

Zatrudniasz Ukraińców w gospodarstwie? Przygotuj się na zmiany przepisów

Zatrudniasz Ukraińców w gospodarstwie? Przygotuj się na zmiany przepisów
Przejście graniczne w Bobrownikach. Fot. Michał Oleksy

Nadchodzą zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców, nowelizacja wprowadzi też nowy typ zezwolenia – na wykonywanie prac sezonowych. Projekt nowelizacji trafił z ministerstwa pracy do Rady Ministrów.Obecne przepisy było dość łatwe do spełnienia, ale doprowadziły do nadużyć. Do urzędów z oświadczeniami o zamiarze zatrudnienia zgłaszali się bezrobotni i inne osoby, ewidentnie podstawione, a w Polsce rozwijały się grupy handlujących nielegalnie pośredniczące między nimi a cudzoziemcami, którzy potrzebowali oświadczenia.

Przepisy krytykowała już dawno jedna z rolniczek, która sezonowo zatrudnia wielu cudzoziemców przy zbiorach śliwek. – To jest źle skonstruowane – powiedziała redakcji właścicielka sadu i plantacji truskawek pod Wrocławiem. – Załatwienie pozwolenia jest bardzo proste, to jeden druk. Czasem taka osoba dostanie wizę na moje zaproszenie, a jedzie do pracy gdzie indziej. Ktoś może przyjechać do sadownika pod Warszawę, tam sadownik zarejestruje jego oświadczenie i pracownik już ma wizę. A po tygodniu wyjeżdża. Pracownicy, którzy przyjeżdżają do pracy na nasze zaproszenie, tak naprawdę robią co chcą i nie mamy na to żadnego wpływu – opowiadała redakcji rolniczka.   

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przesłało do Rady Ministrów projekt nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Proponuje w nim nowy typu zezwolenia dla cudzoziemców, na prace sezonowe. Resort musiał przygotować nowelizację, tego wymaga dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego, którą należało wdrożyć do 30 września 2016 r. Mamy marzec 2017 r., ale resort nie tłumaczy, dlaczego dopiero teraz zdecydował się przyjąć przepisy wymagane przez dyrektywę.   

Zezwolenie na pracę sezonową będzie wydawał starosta na okres do ośmiu miesięcy w roku kalendarzowym. Praca na podstawie oświadczenia wpisywanego do ewidencji oświadczeń przez starostę będzie mogła być wykonywana przez okres sześciu miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Nadużycia

Jak wynika z danych resortu pracy, liczba oświadczeń w Polsce rośnie lawinowo, skoczyła z 200 tys. w 2008 roku do 1,3 mln w ubiegłym roku. Jedna czwarta oświadczeń przypadała na sekcję PKD związaną z rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem. 

Łatwe do spełnienia przepisy ułatwiały jednak nadużycia – twierdzi resort pracy. Coraz większa liczba oświadczeń jest składana dla pozoru, przez tzw. słupy – osoby bezrobotne lub bezdomne, dla korzyści majątkowej. Takie ułatwienie wjazdu do Polski, jako bramy Unii Europejskiej sprawia, że część cudzoziemców traktuje Polskę jako kraj tranzytowy. Następnie szukają innej pracy, w Polsce lub w innych państwach Unii, ponieważ wiza uprawnia do 90-dniowego pobytu w strefie Schengen. To według resortu miało doprowadzić do powstawania zorganizowanych grup, które nielegalnie pośredniczyły pomiędzy osobami wystawiającymi oświadczenia i cudzoziemcami. 

Nowa praca sezonowa

Do tej pory w polskim prawie nie istniały specjalne rozwiązania nt. pracy sezonowej. Dyrektywa wymaga szczegółowego sprawdzenia warunków wykonywania pracy przez cudzoziemca, posiadania zakwaterowania oraz sprawdzenia uprzedniej karalności i wiarygodności pracodawcy. 

O tym, które zajęcia będą objęte zezwoleniem na pracę sezonową, zdecyduje  rozporządzenie wykonawcze ministra właściwego ds. pracy. Na pewno będą to działania z sektora rolnictwa, ogrodnictwa i turystyki, bo to zakłada sama dyrektywa. W rolnictwie mogą to być uprawy rolne, usługi wspomagające chów i hodowlę zwierząt, łowiectwo, zakwaterowanie i usługi gastronomiczne. Praca sezonowa może potrwać łącznie pół roku w roku kalendarzowym, co ma pozwolić uniknąć problemów, zwłaszcza w rolnictwie, gdy prace sezonowe rozpoczynają się w kolejnych latach w różnym czasie. Okres będzie liczony od daty pierwszego wjazdu cudzoziemca na terytorium państwa strefy Schengen, ustalanej na podstawie pieczęci w paszporcie.

Kto będzie mógł się ubiegać o pracę sezonową? Obywatele wszystkich państw trzecich, a sześć dotychczas uprzywilejowanych krajów otrzyma zwolnienia z tzw. testu rynku pracy, oraz wpisy do rejestru pracy sezonowej na trzy lata.  Zezwolenia będzie wydawał starosta.

W trakcie ubiegania się o pozwolenie, cudzoziemcy będą musieli przedstawić umowę lub wiążącą ofertę pracy. Wskazane we wniosku wynagrodzenie będzie weryfikowane. Dyrektywa wprowadza obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego oraz zakwaterowania cudzoziemca, o każdej zmianie miejsca zamieszkania będzie musiał informować odpowiedni urząd.  

Procedura wydania zezwolenia na pracę sezonową będzie przebiegała analogiczna do obecnych rozwiązań. Na załatwienie spraw niewymagających postępowania wyjaśniającego urzędy mają 7 dni roboczych, a 30 dni – gdy postępowanie będzie potrzebne.

Jak informuje resort pracy – wniosek o zezwolenie będzie składany przez przyszłego pracodawcę do starosty, czyli do powiatowego urzędu pracy, następnie zostanie wpisany do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej, do której dostęp będą posiadali także konsulowie. Cudzoziemiec otrzyma od pracodawcy wydane przez PUP zaświadczenie o wpisaniu wniosku do tej ewidencji oraz o zawartych we wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową warunkach, i na tej podstawie będzie starał się o uzyskanie wizy na wjazd.  

Pracodawca może nie otrzymać zarejestrowanego oświadczenia w wypadku posługiwania się podrobionymi dokumentami, ukarania za nielegalne powierzanie pracy, naruszania praw pracowniczych, niepłacenia składek ubezpieczeniowych i podatków, nieprzestrzegania warunków zatrudnienia lub gdy nie prowadzi działalności gospodarczej.

Możliwość szybkiej weryfikacji zaświadczeń ma ograniczyć fałszowanie czy kupowanie oświadczeń. Gdy cudzoziemiec stawi się u polskiego pracodawcy, starosta wyda zezwolenie na pracę sezonową, po okazaniu potwierdzenia wjazdu cudzoziemca oraz informacji o adresie zamieszkania w trakcie pobytu w Polsce. To da także informację, jak wielu cudzoziemców rzeczywiście stawiło się u pracodawcy i czy wydane zezwolenie zostało wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Utworzenie ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej  ma umożliwić cudzoziemcowi podjęcie pracy jeszcze przed wydaniem przez starostę decyzji w sprawie zezwolenia na pracę sezonową. Wprowadzono też możliwość powierzenia cudzoziemcowi pracy innej niż praca sezonowa przez okres 30 dni w trakcie ważności posiadanego zezwolenia. 

Zmiana tych przepisów wymusza wprowadzenie nowego typu zezwolenia na pobyt czasowy, wydawane przez wojewodę, na łączny dopuszczalny okres pobytu cudzoziemca w celu pracy sezonowej. Opłata skarbowa za wydanie tego typu zezwolenia będzie wynosiła 170 zł.

Nowością jest, że cudzoziemcy będą mogli ubiegać się o odszkodowanie, gdy jego zezwolenie w celu pracy sezonowej zostało uchylone w związku z ukaraniem jego pracodawcy. Pracownicy sezonowi nie będą mieli możliwości uzyskania statusu bezrobotnego, renty socjalnej, świadczeń rodzinnych. 

Praca krótkoterminowa

Zmiany dotkną też przepisy dotyczące pracy krótkoterminowej cudzoziemców (do 6 miesięcy w ciągu 12 miesięcy). Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisywane do ewidencji oświadczeń będą dotyczyły tylko takich prac, do wykonywania których nie jest wymagane zezwolenie na pracę sezonową. Chodzi jedynie o osoby z Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Gruzji, Rosji oraz Armenii.

Zostanie wprowadzona opłata przy składaniu oświadczeń przez pracodawców – ok 30 zł.  Oświadczenie będzie weryfikowane przez powiatowy urząd pracy, następnie zaakceptowane, czyli wpisane do ewidencji oświadczeń.

Pracodawca przekaże oświadczenie cudzoziemcowi, na jego podstawie Ukrainiec, Mołdawianin czy Białorusin będzie mógł wystąpić o wizę. Pracodawca ma informować o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca.  

Zezwolenia na pracę

Jeśli okoliczności sprawy wskazują, że wniosek o wydanie zezwolenia na pracę został złożony bez związku z rzeczywistym zamiarem powierzenia pracy cudzoziemcowi lub że ten wykorzysta je w innym celu, urzędnicy będą mogli odmówić wydania zezwolenia.  

Kolejna nowość, urząd odmówi zezwolenia, gdy cudzoziemiec nie będzie spełniał wymogów wskazanych przez pracodawcę. Urząd będzie mógł zażądać udowodnienia kwalifikacji zawodowych cudzoziemca.  

Wprowadzone zostanie kryterium minimalnego wynagrodzenia za pracę cudzoziemca oraz możliwość wprowadzenia limitów zezwoleń na pracę na dany rok.

Rejestr pracy cudzoziemców

Jak pisaliśmy powyżej, powstanie rejestr pracy cudzoziemców, który będzie zawierał informacje dotyczące klasycznych zezwoleń na pracę, zezwoleń na pracę sezonową, oświadczeń oraz informacje starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy.  Dostęp do rejestru będą mieli najprawdopodobniej -  wojewodowie i starostowie, konsulowie, Urząd do Spraw Cudzoziemców i Straż Graniczna, Państwowa Inspekcja Pracy oraz policja.    

Założenia są takie, że ustawa ma wejść w życie 1 lipca 2017 r.  z wyjątkiem przepisów związanych ze stopniowym „wygaszaniem” dotychczasowych oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi.i wizami  wydawanymi na ich podstawie.  Od wejścia w życie ustawy nie będą rejestrowane oświadczenia, w których wskazuje się, że praca będzie dotyczyć prac sezonowych.  

 Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (7)

 • Mistrz 2017-03-11 19:30:20
  Redakcja plecie co im ślina na język przyniesie, radzę z dozą sceptycyzmu przyjmować wieści z tego serwisu, który nie ukrywa swych animozji do PiS-u :)
 • pinochet 2017-03-11 19:12:42
  z treści artykułu wynika,że rolnik potrzebujący zatrudnić Ukraińca do zbioru truskawek(praca sezonowa) na okres jednego miesiąca będzie musiał przejść bardziej skomplikowaną procedurę niż wielka firma zatrudniająca obcokrajowca na okres 6 miesięcy w roku na przykład do produkcji telewizorów(praca krótkoterminowa).Byłoby to dziwne i niesprawiedliwe.Mam nadzieję,że to redakcja coś namieszała,a nie ministerstwo wymyśliło takie dziwne przepisy.
 • Mistrz 2017-03-11 18:51:24
  Może i Kijowski wezmie się do uczciwej pracy, cały szereg KOD funkcjonariuszy za jego przykładem zmieni dotychczasowy nieelegancki sposób bycia, choć to mało prawdopodobne, to trzeba próbować KOD-owcom przemówić do rozumu :D
 • pinochet 2017-03-11 17:19:18
  Marko,zdradź mi ten sposób.Proszę
 • medyk 2017-03-11 17:12:22
  Marko nie dyskutuj z nim,bo nie ma sensu. To de,bil mający wgraną w pałę nienawiść do wsi. Potrafi napisać dwa, trzy wyuczone durne komentarze a nie dyskutować merytorycznie.
ZOBACZ WSZYSTKIE KOMENTARZE

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.87.33.97
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum


KONTAKT24

Widziałeś, słyszałeś coś ważnego? Byłeś świadkiem niecodziennego wydarzenia? Napisz do nas! Opublikujemy, zainterweniujemy, pokażemy całemu światu. Jesteśmy dla Was 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.

DODAJ PLIKI

Kliknij lub przeciągnij pliki z dysku i upuść. Max. rozmiar pliku 4 MB.

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.