Zatrzymanie zegarów na czasie środkowoeuropejskim letnim – i to już 7 dni po wejściu w życie projektu – proponują posłowie KP, których przedstawicielem jest Marek Sawicki.

„Dwukrotna zmiana czasu w każdym roku nie znajduje obecnie ani uzasadnienia społecznego, ani ekonomicznego. Utrzymanie zmiany czasu stanowi anachronizm i przyczynia się do wielu negatywnych skutków o charakterze zdrowotnym i gospodarczym. Zmiana czasu prowadzi do rozregulowania zegara biologicznego, którego rytm stanowi fundamentalne znaczenie dla zdrowia każdego człowieka i wpływa niekorzystnie na samopoczucie, objawiając się m.in. w kłopotami ze snem czy problemami z koncentracją.

Naukowcy uważają, że manipulowanie czasem powoduje silny <szok czasowy>, działający bardzo niekorzystnie na zdrowie psychiczne i fizyczne ludzi oraz jest przyczyną wielu chorób. Zgodnie z raportem pt. <Zła zmiana> po zmianie czasu występuje większe ryzyko zawałów serca, wzrost liczby wypadków drogowych, występowanie zaburzeń snu, samopoczucia i nastroju” – podają autorzy projektu.

Raport, na który się powołują, przygotowała Fundacja Republikańska oraz Stowarzyszenie Koliber.

Problem wstrzymania zmiany czasu rozważano na forum Unii Europejskiej. „Parlament Europejski odpowiedział się za regulacjami, które mają znieść w państwach Unii Europejskiej zmianę czasu, czyli przestawianie zegarków dwa razy w roku. Projekt nowelizacji dyrektywy przewiduje, iż ostatnia zmiana czasu w UE miałaby mieć miejsce w 2021 roku. (…) Terminy wprowadzania i odwoływania czasu letniego ustala Prezes Rady Ministrów w rozporządzeniu, co wynika z Dyrektywy 2000/84/WE w sprawie ustaleń dotyczących czasu letniego. Jeżeli dany kraj członkowski Unii Europejskiej wprowadza i odwołuje czas letni, to jest zobowiązany do uczynienia tego w terminach wspólnych dla całego obszaru Unii Europejskiej” – podają autorzy projektu.

Przypominają, że przeciwko zmianom czasu jest 74 proc. obywateli pytanych o to w sondażu.

Przedłożony projekt to powtórzenie z 2017 roku próby rozwiązania tego problemu.

Wówczas pisałam: 

"Prezes Rady Ministrów Beata Szydło rozporządzeniem z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2017–2021 określiła jego daty do 2021 roku.

Czas letni środkowoeuropejski jest czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego."

Więcej: Dość kręcenia zegarami?

A więc - może tym razem?...