Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od roku 2004 prowadzi rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych (tj. bydła, owiec, kóz i świń ).

Dane zawarte w bazie danych systemu IRZ pozwalają na ustalanie miejsc pobytu i przemieszczeń zwierząt, od chwili urodzenia aż do śmierci, co jest podstawą śledzenia etapów produkcji żywności zgodnie z zasadą „z zagrody na talerz”. Zapewnia to bezpieczeństwo produktów zwierzęcych i produkcję gwarantowanej jakości mięsa.

Jest to również bardzo ważne ze względu na śledzenie statusu zdrowotnego zwierząt i szybkie reagowanie w przypadku pojawienia się choroby, szczególnie tych niebezpiecznych -zwalczanych z urzędu. Rejestr umożliwia szybkie znalezienie chorych zwierząt i wdrożenie niezbędnych procedur przez odpowiednie służby.

Prowadzenie rzetelnej i przejrzystej dokumentacji to nie tylko bezpieczeństwo w obrębie kraju, ale też uwierzytelnienie nas jako równych partnerów w zakresie wymiany towarów pochodzenia zwierzęcego oraz zwierząt w obrębie UE ale też w handlu z krajami spoza Wspólnoty.
 
To że nie wszyscy przestrzegają jeszcze tych wymogów przedstawiają dane podane przez biuro prasowe ARiMR – zgłoszenia dotyczące bydła złożone w ustawowym terminie w roku 2012 stanowią 71 proc., dla owiec 63 proc., a dla świń 60 proc.

Rejestr prowadzony jest na podstawie zgłoszeń dokonywanych przez posiadaczy zwierząt, stąd tak ważne jest terminowe zgłaszanie zdarzeń do Agencji.

Zgłoszenia dotyczące zwierząt dokonywane są przez posiadaczy zwierząt poprzez wypełnienie druków systemowych dostępnych w Biurach Powiatowych i Oddziałach
Regionalnych oraz na stronach internetowych Agencji ( www.arimr.gov.pl ) i są to:

1. rejestracja zwierzęcia (urodzenie, przywóz z państw spoza UE, kupno z państw UE):
 Zgłoszenie bydła do rejestru
 Zgłoszenie bydła do rejestru zbiorcze
 Zgłoszenie owiec albo kóz do rejestru
 Zgłoszenie owiec albo kóz do rejestru zbiorcze
 Zgłoszenie świń do rejestru

2. przemieszczenie zwierzęcia (kupno, sprzedaż, wywóz, sprzedaż do państw UE),:
 Zgłoszenie przemieszczenia bydła, owiec albo kóz
 Zgłoszenie przemieszczenia bydła, owiec albo kóz (wielopozycyjne)
 Zgłoszenie zbiorcze przemieszczenia bydła, owiec albo kóz
 Zgłoszenie zmiany stanu stada świń
 Zgłoszenie zbiorcze zmiany stanu stada świń
 Zgłoszenie zmiany stanu stada świń (wielopozycyjne)
 Zgłoszenie przemieszczenia bydła poprzez targ
3. padnięcie:
 Zgłoszenie padnięcia, zabicia, uboju w gospodarstwie bydła, owiec albo kóz
4. ubój:
  Zgłoszenie uboju bydła w rzeźni
  Zgłoszenie uboju świń w rzeźni
  Zgłoszenie uboju w rzeźni owiec albo kóz

Posiadacz bydła zobowiązany jest zgłosić w Biurze Powiatowym ARiMR fakt oznakowania zwierzęcia kolczykami z numerem identyfikacyjnym przyznanym przez Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w terminie 7 dni od daty urodzenia.

Ponadto posiadacz bydła jest zobowiązany każdą zmianę miejsca pobytu zwierzęcia zgłosić w Biurze Powiatowym ARiMR w ciągu 7 dni od daty zdarzenia. W przypadku padnięcia lub zabicia zwierzęcia posiadacz bydła jest zobowiązany do dokonania zgłoszeń w terminie  7 dni od daty zdarzenia.

Posiadacz owcy lub kozy zgłasza w Biurze Powiatowym ARiMR fakt oznakowania zwierzęcia kolczykami z numerem identyfikacyjnym przyznanym przez Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w każdym przypadku przed opuszczeniem przez to zwierzę siedziby stada, w której się urodziło, nie później jednak niż terminie 180 dni od dnia urodzenia tego zwierzęcia.

Ponadto posiadacz owcy lub kozy dokonuje zgłoszeń przemieszczeń, padnięcia, zabicia, uboju w terminie 7 dni od daty zdarzenia.

Posiadacz świń jest obowiązany bezzwłocznie oznakować zwierzęta numerem siedziby stada, w której zwierzę się urodziło. Posiadacz świń zgłasza w Biurze Powiatowym ARiMR fakt oznakowania świń nie później niż przed dniem opuszczenia przez zwierzę siedziby stada.

Ponadto posiadacz świń jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przemieszczenia świń oraz padnięcia, zabicia, uboju (zgłoszenie zmiany stanu stada świń) w terminie 30 dni od daty zdarzenia.

ARiMR oraz Inspekcja Weterynaryjna przeprowadzają kontrole w gospodarstwach.
Kontrole mają na celu sprawdzenie przestrzegania przez rolników warunków, zgodnie z którymi przyznana im została pomoc finansowa.

Składanie zgłoszeń do bazy danych oraz ich terminowość to jeden wymogów wzajemnej zgodności, których nieprzestrzeganie może skutkować zmniejszeniem lub utratą przyznawanych rolnikowi płatności bezpośrednich oraz płatności  niektórych działań w ramach PROW 2007-2013 tj. płatności z tytułu naturalnych utrudnień dla rolników na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), rolnośrodowiskowych i na zalesianie gruntów rolnych.

Wysokość sankcji, czyli procent obniżenia płatności, zależy od rodzaju i skali naruszenia norm i wymogów.

Rolnicy, którzy nieterminowo składają zgłoszenia powinni zdawać sobie sprawę z tego, że mogą zostać objęci w/w sankcjami, zatem w ich interesie jest terminowe składanie zgłoszeń zdarzeń zwierzęcych.

W przypadku, kiedy rolnik nie dopełnił obowiązków związanych ze zgłoszeniem zwierząt do rejestru lub ich przemieszczeń powinien jak najszybciej udać się z uzupełnioną księgą rejestracji stada do Biura Powiatowego i jak najszybciej uzupełnić brakujące zgłoszenia, nie czekając na wezwanie Agencji.