95 nieruchomości o powierzchni 31 899 ha sprzedano na zasadzie pierwszeństwa byłemu właścicielowi lub jego spadkobiercom.

Obecnie nie ma już możliwości sprzedaży nieruchomości w ramach pierwszeństwa nabycia na rzecz spadkobiercy byłych właścicieli.

Więcej: Ile ziemi trafiło do byłych właścicieli z ZWRSP?

Nie wiadomo, ilu byłych właścicieli zgłosiło się po zwrot ziemi do agencji, a ilu ANR odszukała sama – jak informuje KOWR, nie są prowadzone takie statystyki.

Wiadomo jednak, że po uchyleniu pkt. 1 art. 29 ust. 1 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, po 30 kwietnia 2016 r. w ANR kontynuowano dwa postepowania.

Jak informuje KOWR, po 1 maja 2016 r. zakończono jedną procedurę sprzedaży nieruchomości, natomiast w kwietniu 2016 roku po zawiadomieniach i oświadczeniach spadkobierców, jeden ze spadkobierców wszczął przed wojewodą procedurę w trybie art. 56 ust 2 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa i do sprzedaży nie doszło. Przepis ten stanowi: „Nieruchomość, co do której toczy się postępowanie w związku z zarzutem o sprzeczne z prawem przejęcie na rzecz Skarbu Państwa, nie może być sprzedana przed zakończeniem postępowania.”

„Niemniej po zakończeniu postępowania, przy niekorzystnym dla KOWR rozstrzygnięciu, spadkobiercy mogą w oparciu o art. 12 ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw żądać realizacji procedury wstrzymanej w związku z przepisem art. 56 ust 2 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa” – zaznacza KOWR. Art. 12 przewiduje, że do postępowań wszczętych a niezakończonych do dnia wejścia w życie ustawy wstrzymującej sprzedaż stosuje się przepisy dotychczasowe.

Czy ANR „zostawiła” bez powiadomienia o możliwości pierwszeństwa zakupu właścicieli, o których wiedziała? Niestety na to pytanie nie znamy odpowiedzi. KOWR informuje tylko, jaki był tryb sprzedaży do 30 kwietnia:

„Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, Agencja do 30 kwietnia 2016 r., a obecnie KOWR, sporządza wykaz nieruchomości Zasobu przeznaczonych do sprzedaży i ogłasza go w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, w siedzibie właściwej miejscowo izby rolniczej oraz właściwym miejscowo urzędzie gminy przez okres 14 dni przed dniem ogłoszenia przetargu lub planowanym terminem sprzedaży w innym trybie niż przetarg. Ponadto do 30 kwietnia 2016 r. o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości przejętej na rzecz Skarbu Państwa przed dniem 1 stycznia 1992 r. Agencja zawiadamiała na piśmie, stosownie do art. 29 ust. 1c ustawy, byłego właściciela tej nieruchomości lub jego spadkobiercę, jeżeli jego adres był znany Agencji. Z kolei w przypadku gdy Agencji nie był znany adres byłego właściciela lub jego spadkobiercy, zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, stanowił wykaz nieruchomości sporządzony i ogłoszony stosownie do art. 28 ustawy, zawierający sposób zapłaty ceny, informację o obciążeniach i zobowiązaniach, których przedmiotem jest ta nieruchomość, oraz termin złożenia przez byłego właściciela lub jego spadkobiercę oświadczenia o przyjęciu tych warunków, nie krótszy niż 35 dni od dnia ogłoszenia wykazu.”

Jak wynika z analiz senackich, w rolnictwie wartość roszczeń byłych właścicieli nie przekracza 5% majątku rolnego.