Jak podkreśla w interpelacji posłanka Niemczyk, kupujący ziemię w Polsce muszą mieć wykształcenie rolnicze i spełniać kryteria.

Natomiast proboszcz - jak zauważa - ma tylko wysłać wniosek i oświadczyć, że jego parafia ma mniej niż 15 ha.

- Może poprosić o dowolną działkę rolną albo wskazać taką, na której szczególnie mu zależy. Decyzję o przyznaniu ziemi podejmuje wojewoda za zgodą miejscowego dyrektora KOWR - art. 70a ustawy o stosunku państwa do Kościoła. Przepis uchwalony w 1991 roku pozwala diecezjom, seminariom, parafiom i zakonom pozyskiwać od Skarbu Państwa ziemię rolną zupełnie za darmo lub po bardzo korzystnej cenie. Diecezjom przypada do 50 ha, parafiom do 15 ha, domom zakonnym do 5 ha, a zakonom prowadzącym placówki edukacyjne lub opiekuńcze – do 50 ha - wymienia Małgorzata Niemczyk.

W jej ocenie, niestety art. 70a jest nagminnie nadinterpretowany przez Kościół, dlatego posłanka poprosiła o udzielenie odpowiedzi na pytania: ile gruntów zostało przekazane lub sprzedane Kościołom, parafiom, diecezjom, zakonom i innym od 2015 r. do 06.2022 r. (w tym ile gruntów Skarbu Państwa) i ile jest  wniosków o przyznanie i zakup gruntów Skarbu Państwa przez Kościoły, parafie, diecezje, zakony i inne podmioty związane z Kościołem.

- W okresie od 2015 roku do 31 maja 2022 r. nieodpłatnie przekazano kościelnym osobom prawnym 2 675 ha z ZWRSP - odpowiedział na pytanie Rafał Romanowski, wiceminister rolnictwa. 

Zaznaczył przy tym, że procedura nieodpłatnego przekazania nieruchomości ZWRSP na rzecz kościelnych osób prawnych nie jest prowadzona przez KOWR, lecz przez właściwego wojewodę. KOWR w ramach tej procedury wyraża jedynie zgodę, w formie postanowienia, na przekazanie na rzecz danej kościelnej osoby prawnej gruntów ZWRSP. Po wydaniu przez wojewodę decyzji w tej sprawie KOWR, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, przekazuje nieruchomość na rzecz podmiotu wskazanego w decyzji. Procedura ta nie przewiduje konieczności określania wartości przekazywanych nieodpłatnie nieruchomości.

W omawianym czasie KOWR zrealizował 19 transakcji sprzedaży gruntów ZWRSP na rzecz kościelnych osób prawnych o łącznej powierzchni 20,4 ha. Całkowita wartość tych transakcji wyniosła 6 716 676 zł. Wszystkie sprzedane nieruchomości stanowiły grunty o charakterze nierolnym.

Jak podaje Rafał Romanowski, w okresie od 2015 roku do dnia 31.03.2022 roku wpłynęło do oddziałów terenowych KOWR 407 wniosków kościelnych osób prawnych w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz kościołów, parafii, diecezji, zakonów i innych podmiotów związanych z kościołem, gruntów  wchodzących w skład ZWRSP o łącznej powierzchni 10 812,1546 ha. Jedynie w 131 wnioskach zostały wskazane konkretne nieruchomości ZWRSP, obejmujące grunty o łącznej powierzchni ok. 5 548 ha.

- Wnioski te stanowią jednak jedynie informacje o zainteresowaniu danej kościelnej osoby prawnej nabyciem konkretnego gruntu. Każdy wniosek jest szczegółowo analizowany przez dany oddział terenowy KOWR pod kątem możliwości przekazania wskazanego we wniosku gruntu. Należy przy tym wskazać, że ww. zestawienie nie zawiera danych dotyczących wartości gruntów, gdyż wycena nieruchomości jest sporządzana dopiero po podjęciu decyzji przez oddział terenowy KOWR co do formy rozdysponowana danych gruntów, np. w przypadku ich sprzedaży. W tym miejscu podkreślenia tylko wymaga, co zostało już wskazane powyżej, że w przypadku realizacji procedury nieodpłatnego przekazania nieruchomości ZWRSP na rzecz kościelnych osób prawnych, nie przewiduje ona konieczności określania wartości przekazywanych nieodpłatnie nieruchomości - informuje wiceminister rolnictwa.