Projekt doprecyzowuje główne założenia instytucji odstępstwa rolnego o wskazanie, że instytucja ta dotyczy tylko i wyłącznie możliwości korzystania przez posiadacza gruntów rolnych z materiału ze zbioru odmian chronionych wyłącznym prawem jako materiału siewnego, jeżeli ten materiał siewny zostanie wysiany na terenie gospodarstwa rolnego tego posiadacza gruntów rolnych.

Określono nową listę gatunków roślin uprawnych, których posiadacz gruntów rolnych może za opłatą używać materiału ze zbioru jako materiału siewnego odmiany chronionej wyłącznym prawem.

Określono rośliny uprawne, dla których posiadacze gruntów rolnych mogą bez opłaty na rzecz hodowcy, używać materiału ze zbioru jako materiału siewnego odmiany chronionej wyłącznym prawem. Po wprowadzeniu zmian posiadacze gruntów rolnych o powierzchni do 10 ha będą korzystać z instytucji odstępstwa rolnego dla wszystkich gatunków, dla których jest ono przewidziane.

Z instytucji odstępstwa rolnego skorzystają też posiadacze gospodarstw o powierzchni od 10 do 25 ha, jeśli we własnym gospodarstwie będą uprawiać 1 lub kilka gatunków, jednak bez ziemniaka. Właściciele gospodarstw ponad 25-hektarowych nie skorzystają z instytucji odstępstwa rolnego.

Projekt wprowadza możliwość wnoszenia opłat do organizacji hodowców, a nie jak dotąd tylko hodowców.

Do 30 dni doprecyzowano termin, w jakim posiadacz gruntów przekaże hodowcy pisemną informację na temat wykorzystania materiału ze zbiorów jako materiału siewnego.

Ustawa ma wejść w życie 1 lipca 2011 r.