„W związku z licznymi zapytaniami ze strony podmiotów zainteresowanych rozpoczęciem działalności przetwórczej w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD) i przyjęciem przez Komitet Monitorujący PROW na lata 2014-2020 stosownej uchwały w sprawie rozszerzenia katalogu beneficjentów poddziałania 4.2. o rolników lub małżonków rolników, prowadzących działalność przetwórczą i zbywanie produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego, w projektowanym rozporządzeniu  wprowadza się zmiany w zakresie dostosowania warunków wsparcia do potrzeb nowego rodzaju beneficjenta” – podało ministerstwo w uzasadnieniu projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Ponieważ działalność prowadzona w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD) nie wymaga zakładania działalności gospodarczej i nie ma możliwości bezpośredniego odwołania do działalności prowadzonej w ramach Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), dlatego wprowadzono odniesienie bezpośrednio do rodzaju produktów rolnych przetwarzanych i wytwarzanych określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania.

Zdolność podmiotu do zrealizowania operacji oraz osiągnięcia i zachowania jej celu będzie oceniana na podstawie analizy biznesplanu.

Kolejne zmiany obejmują katalog kosztów kwalifikowalnych do projektów realizowanych przez podmioty realizujące inwestycje w ramach naborów tematycznych dla rolników rozpoczynających działalność gospodarczą dotyczącą przetwarzania oraz rolników rozpoczynających lub wykonujących działalność w ramach RHD, tj. w zakresie inwestycji o mniejszej skali. Zmiany te polegają na dodaniu do katalogu kosztów kwalifikowalnych kategorii wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności w zakresie rolniczego handlu detalicznego oraz dodaniu przepisu umożliwiającego dostosowanie pomieszczeń domowych i gospodarczych do potrzeb prowadzonej działalności w ramach RHD.

W przypadku projektów o małej skali proponuje się przeniesienie części załączników, dotyczących naboru tematycznego dla rolników i naboru w ramach RHD, z etapu złożenia wniosku o przyznanie pomocy na etap złożenia wniosku o płatność.

Wyłączono z obowiązku zawierania umów długoterminowych rolników lub ich małżonków działających w ramach rolniczego handlu detalicznego – to uproszczenie dla potencjalnych beneficjentów wynika z charakteru działalności prowadzonej w ramach RHD, bowiem korzystają oni przede wszystkim z produktów rolnych wytworzonych we własnym gospodarstwie – podano w uzasadnieniu.

Zrezygnowano też z kryterium wyboru operacji w zakresie zawierania umów długoterminowych na dostawy produktów ekologicznych w przypadku wnioskodawców będących rolnikiem, małżonkiem lub domownikiem rolnika, uznając, że kryterium to jest nieadekwatne do sposobu prowadzenia działalności przez rolników wykonujących działalność przetwórczą, bowiem korzystają oni przede wszystkim z produktów rolnych wytworzonych we własnym gospodarstwie.

Określono, jakie rodzaje działalności są premiowane dodatkowymi punktami w ramach kryteriów wyboru w przypadku wnioskodawców działających w ramach RHD.

W odniesieniu do podmiotów składających wnioski o przyznanie pomocy w ramach naboru tematycznego obniżono minimum punktowe z 5 do 4 pkt.

Na realizację poddziałania przeznaczono 693 mln euro (2 975 652 201,91 zł), wykorzystano 10,71% limitu.

Więcej o zasadach wsparcia:

ARiMR: Do 15 mln zł wsparcia dla przetwórców z sektora rolno-spożywczego

Od 5 lipca ARiMR przyjmuje wnioski o wsparcie na inwestycje w przetwórstwie

Podstawowa wersja rozporządzenia w załączniku (rozporządzenie było nowelizowane, osoby chcące prześledzić wszystkie zmiany  powinny porównać treść następujących przepisów: Dz.U. poz. 1581, z 2016 r. poz. 1191 i 1750, z 2017 r. poz. 475 i 1245 oraz z 2018 r. poz. 1107).