9 maja weszła w życie część przepisów ustawy z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 457).

Jak informuje ARR, zmiany dotyczą m.in. ustanowienia nowej definicji wytwórcy (to przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania biokomponentów, a następnie ich sprzedaży lub zbycia w innej formie, lub przeznaczenia ich do wytworzenia przez siebie paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych) i ustalenia nowych zasad dokonywania wpisów w rejestrze wytwórców, wprowadzenia definicji podmiotu sprowadzającego (to przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego biokomponentów, a następnie ich sprzedaży lub zbycia w innej formie) i wskazania prezesa ARR jako organu rejestrowego i właściwego do prowadzenia rejestru podmiotów sprowadzających.

W związku z tym ARR opracowała niezbędne dokumenty, omawiające warunki uzyskania wpisów do rejestru wytwórców, sprowadzających i rolników – wraz z formularzami wniosków o wpis i wzorami oświadczeń i formularzem sprawozdania rocznego.

Agencja Rynku Rolnego poinformowała też, że 1 października br. wejdą w życie przepisy regulujące zagadnienia związane z działalnością administratorów systemów certyfikacji, jednostek certyfikujących oraz podmiotów certyfikowanych. Natomiast 1 stycznia 2015 r. wejdą w życie przepisy dotyczące realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego w oparciu o biokomponenty spełniające kryteria zrównoważonego rozwoju.

Nowelizacja zmieniła też zasady uzyskiwania wpisu do rejestru biogazowni rolniczych prowadzonego przez prezesa ARR. Zmiany obejmują m.in. dołączanie do wniosku o wpis do tego rejestru dodatkowego oświadczenia o niekaralności podmiotu, a także wystawianie przez prezesa ARR zaświadczeń o dokonaniu wpisu do rejestru zamiast dotychczasowego obowiązku wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie.