Do polskiego prawa zostaną wdrożone rozwiązania zawarte w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 1069/2009 oraz przepisy Unii Europejskiej wydane na jego podstawie. Chodzi o regulacje sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, które nie są przeznaczone do spożywania przez ludzi.

Zgodnie z założeniami, do projektu nowelizacji ustawy zostaną wpisane nowe definicje: produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, produkty pochodne, wprowadzenie do obrotu, nawóz organiczny i polepszacz gleby.

W projekcie nowelizacji ustawy wskazane zostaną organy Inspekcji Weterynaryjnej, które będą zobowiązane do realizacji zadań oraz wykonywania czynności zawartych w przepisach.

Zostanie wprowadzony przepis dotyczący wymagań weterynaryjnych związanych z wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w Polsce nawozów organicznych i polepszaczy gleby wytworzonych z mączki mięsno-kostnej uzyskanej z materiału kategorii 2 lub z przetworzonego białka zwierzęcego.

Ponadto zmieniony będzie dotychczasowy system odpowiedzialności karnej za naruszenia przepisów dotyczących produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych. Zamiast dotychczasowej odpowiedzialności karnej powiatowy lekarz weterynarii będzie mógł nałożyć kary administracyjne na podmioty naruszające przepisy.

Wysokość kar, w zależności od rodzaju naruszeń, społecznej szkodliwości czynu i stopnia zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowia publicznego, zostanie określona w rozporządzeniu ministra rolnictwa. Proponuje się, by ich wysokość wynosiła od trzykrotności do trzydziestokrotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający.

Doprecyzowane będą przepisy dotyczące sprawowania nadzoru przez głównego lekarza weterynarii nad laboratoriami wykonującymi badania i inne czynności związane z żywym czynnikiem zakaźnym, jego materiałem genetycznym, antygenami lub szczepionkami wytwarzanymi z takich antygenów. Wprowadzony będzie wymóg przekazywania izolatów odzwierzęcych czynników chorobotwórczych do właściwych krajowych laboratoriów referencyjnych.

W założeniach do projektu nowelizacji ustawy uwzględniono zmianę trybu wprowadzania w życie programów dotyczących chorób zakaźnych zwierząt. Zaproponowano, by programy te wprowadzał (w drodze rozporządzenia) minister rolnictwa, a nie Rada Ministrów.