Od 6 kwietnia 2011 r. obowiązuje zmienione rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi  z 10 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty finansowej w ramach działań „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” i „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”- dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w działaniu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

Ci, którzy złożyli wnioski i nie podpisali jeszcze umowy, mogą w złożonych dokumentach wprowadzić jedną zmianę w zakresie planu finansowego lub zestawienia rzeczowo-finansowego operacji, jeżeli dokonana korekta nie spowoduje zmiany celu operacji oraz nie zwiększy kwoty pomocy wskazanej we wniosku.

Natomiast osoby, które do 5 kwietnia włącznie podpisały już z ARiMR umowy przyznania pomocy na tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, mogą dokonać w nich zmian. Możliwe jest wystąpienie do ARiMR o zmianę w sposobie liczenia pięcioletniego okresu, w którym beneficjent jest zobowiązany do osiągnięcia i zachowania celu operacji, umożliwienia przeprowadzenia kontroli związanych z przyznaną pomocą czy też informowania agencji o okolicznościach, które mogą mieć wpływ na dokonanie umowy. Beneficjent może zwrócić się o to, aby ten pięcioletni okres był liczony od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, a nie od dnia dokonania płatności ostatecznej, jak dotąd. Można też wystąpić do ARiMR w przypadku zmiany terminu przestrzegania ograniczeń lub warunków w zakresie przenoszenia prawa własności lub posiadania rzeczy nabytych lub sposobu ich wykorzystywania, a także rodzaj i czasu trwania wykonywanej działalności związanej z przyznaną pomocą.

5 lat trwa obowiązek przechowywania dokumentacji i liczy się od daty płatności ostatecznej, 2 lata – tak samo liczony okres, w którym beneficjent musi utrzymać nowo utworzone miejsca pracy.

Wydłużono z 14 do 45 dni czas na złożenie we właściwym oddziale regionalnym ARiMR prośby o przywrócenie terminu weryfikacji wniosku o płatność.

Aby skorzystać z możliwości zmiany umowy trzeba złożyć wniosek o aneks – robi się to w tym oddziale, w którym zawarto umowę przyznania pomocy. Należy to zrobić najpóźniej 6 miesięcy przed upływem 5-letniego okresu zrealizowania przez ARiMR płatności.