Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 zakłada zmiany wynikające z negocjowanych jeszcze z KE uchwał zmieniających PROW oraz zmiany zmierzające do uproszczenia.

W ramach tych pierwszych proponuje się podniesienie płatności do koni. Obecnie wysokość płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach wariantu 7.2 Zachowanie lokalnych ras koni to 1500 zł za szt. Po zmianie stawka będzie zróżnicowana i wyniesie do 1900 zł w przypadku koni małopolskich i wielkopolskich oraz 1700 zł dla koni pozostałych ras.

Drugą zmianą jest rezygnacja z wymogu dotyczącego rozstawy drzew w ramach pakietu 3. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych.

Pozostałe zmiany to wynik doświadczeń i chęci uproszczenia. I tak proponuje się:

1.       Dopuszczenie możliwości realizowania dwóch zobowiązań, w tym również tego samego rodzaju, bez względu na rok ich rozpoczęcia;

2.       Określenie, że zobowiązanie obejmuje użytki rolne zadeklarowane we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach danego pakietu lub wariantu, dla których spełnione są warunki przyznania tej płatności;

3.       Uprawa roślin w ramach Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone będzie traktowana jak wymóg, a nie warunek kwalifikowalności

4.       Uprawa tytoniu i ugorowanie gruntów w gospodarstwach realizujących Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone nie będą uniemożliwiać przyznania płatności

5.       Uprawa mieszanek w ramach wariantu 2.1. Międzyplony będzie traktowana jako wymóg, a nie warunek przyznania płatności. Po zmianie płatność będzie przyznawana do gruntów ornych, na których po plonie głównym są uprawiane międzyplony, a nie tak jak obecnie do gruntów ornych, na których po plonie głównym są uprawiane mieszanki roślin jako międzyplon. Niestosowanie dawki nawozu naturalnego zawierającej więcej niż 170 kg azotu w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych ma tu mieć zastosowanie.

Kopia analizy gleby, którą rolnik ma obowiązek dostarczyć do ARiMR w Pakiecie 1., będzie miała zawierać wyniki dotyczące gruntów ornych objętych zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym w pierwszym roku jego realizacji.

Doprecyzowano też przepis dotyczący „sankcji wstecznych” – ich wysokość ma być taka sama, jak wysokość zmniejszeń stosowanych w danym roku, w którym stwierdzono dane uchybienie w przestrzeganiu przez beneficjenta zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego. Ma też uwzględniać zasięg, dotkliwość i trwałość danego uchybienia.

Listę roślin w ramach Pakietu 1. dostosowano do listy upraw stosowanej w dywersyfikacji upraw w ramach zazielenienia. Dodano gatunki: cykoria warzywna, pieprzyca siewna (rzeżucha ogrodowa), roszpunka warzywna, mięta okrągłolistna, mięta długolistna, kminek zwyczajny. Umożliwiono otrzymywanie płatności w ramach Pakietu 1. w przypadku uprawiania grochu siewnego (jadalny i pastewny - peluszka), grochu zwyczajnego łuskowego i cukrowego z rośliną podporową. Natomiast szczaw usunięto z listy roślin objętych wsparciem.

Rozporządzenie ma wejść w życie 15 marca.