PARTNERZY PORTALU
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl

Zmiany w limitach środków z PROW – dodatkowe pieniądze na „Modernizację” w obszarze d!

Zmiany w limitach środków z PROW – dodatkowe pieniądze na „Modernizację” w obszarze d!
fot. Pixabay

Autor:

Dodano:

Tagi:

Nowe działania i nowe priorytety – MRiRW zmienia rozporządzenie dotyczące limitów środków z PROW. Zmiany dotyczą też środków na „Modernizację” w obszarze d – dodatkowo będzie na nią 200 000 000 euro.Wysokość limitów środków z PROW na poszczególne lata lub województwa w ramach określonych działań, poddziałań, typów operacji lub obszarów wsparcia wymaga zmiany - Komitet Monitorujący Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pozytywnie zaopiniował zmiany w dniu 15 listopada 2018 r., które w grudniu 2018 r. przesłano do Komisji Europejskiej do akceptacji.

Wymaga to teraz zmian w rozporządzeniu ministra w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

I tak:

<W ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, w projektowanej zmianie rozporządzenia, uwzględniono zwiększenie limitu o 95 445 000 euro FRROW na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. (…)

W typie operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” wyodrębniono limit dla obszaru dotyczącego operacji związanych z nawadnianiem, w ramach którego będą realizowane inwestycje polegające na wykonaniu ujęć wodnych oraz inne związane np. z budową instalacji nawadniających lub ulepszaniu instalacji już istniejących. (…)

W przypadku poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości”, uaktualniono wysokość dostępnych limitów, w związku z aktualizacją kwot zobowiązań o charakterze wieloletnim, z poprzedniego okresu programowania, a obecnie wypłacanych z budżetu ww. poddziałania realizowanego w PROW 2014–2020. Zmiana ma charakter porządkujący.

W poddziałaniu „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym”, zwiększano budżetu o 5 000 000 euro dla województwa mazowieckiego, ze względu na duże zainteresowanie wnioskodawców w tym województwie. (…)

Na podstawie analizy danych z przeprowadzonych naborów w ramach działania „Współpraca” w celu zagospodarowania powstałych po naborze 2017 r. oszczędności w projekcie zaproponowano połączony limit na cały okres programowani bez podziału na lata. Ponadto, na podstawie danych z monitorowania PROW 2014–2020, limit powiększono o 20 000 000 euro, oraz biorąc pod uwagę preferencje wnioskodawców wprowadzono zmiany w wysokości limitów określonych w podziale na województwa i cele tematyczne, zmiany zostały przekazane w grudniu 2018 r., do Komisji Europejskiej do akceptacji> – podano w uzasadnieniu projektu rozporządzenia.

Jest też istotna zmiana dotycząca limitu na najbardziej popularną wśród rolników „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze d. Podano:

„Na podstawie analizy danych niezbędnych do właściwego monitorowania i ewaluacji PROW 2014–2020, w związku z dużym zainteresowaniem wnioskodawców uzyskaniem pomocy w naborze w 2018 r., na poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych z przeznaczeniem na operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu”, w projekcie rozporządzenia zaproponowano połączenie limitów do przyznania pomocy na ten typ operacji bez podziału na lata. Dzięki temu elastycznie mogą być zagospodarowane generujące się po naborach oszczędności. Ponadto limit w tym obszarze zwiększono o 200 000 000 euro, kwotę przesunięto z obszaru rozwój produkcji mleka krowiego. Przedmiotowa zmiana nie wymaga zgody Komisji Europejskiej. Ponadto ze względu na wprowadzenie w poddziałaniu „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” nowego typu operacji dotyczącego nawadniana – przesunięto z obszaru rozwój produkcji mleka krowiego do nowego obszaru 100 000 000 euro. Wyodrębnienie obszaru dotyczącego operacji związanych z nawadnianiem, w ramach którego będą realizowane inwestycje polegające na wykonaniu ujęć wodnych oraz inne związane np. z budową instalacji nawadniających lub ulepszaniu instalacji już istniejących, oczekuje na akceptację Komisji Europejskiej wraz z innymi zmianami PROW 2014–2020 przekazanymi w grudniu 2018 roku do akceptacji. Ponadto limit w obszarze rozwój produkcji mleka krowiego pomniejszono o 50 000 000 euro ze względu na planowane przekazanie ww. kwoty do instrumentu finansowego, który będzie realizowany w PROW 2014–2020.”

W zakresie typu operacji „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN” zaproponowane zmiany polegają na modyfikacji nazwy instrumentu wsparcia – teraz będzie to typ operacji „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”. W związku z dużym zainteresowaniem naborem 28.12.2018 r. – 25.02.2019 r, zaproponowano przesunięcie części niezagospodarowanych środków z instrumentu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”, tak aby możliwe stało się objęcie wsparciem wszystkich pozytywnie ocenianych wniosków. Zwiększenie limitu dotyczy województwa mazowieckiego (4 651 163 euro) oraz pozostałych województw (1 627 907 euro).

W ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” na operację typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”, w związku z wykorzystaniem większości aktualnego limitu środków, planowanym kolejnym naborem wniosków oraz realokacją środków do tego instrumentu zgłoszoną Komisji Europejskiej w grudniu 2018 r., proponuje się przesunięcie kwoty 50 000 000 euro – podano w projekcie.

W działaniu „Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej w typie operacji „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”, również zwiększono limit o 50 000 000 euro.

Jednocześnie w związku z małym zainteresowaniem ze strony wnioskodawców w stosunku do aktualnych budżetów w poddziałaniu:

 „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” - zmniejszono limit o kwotę 100 000 000 euro,

 „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” - zmniejszono limit o kwotę 140 000 000 euro i jednocześnie zaproponowano połączony limit na cały okres programowania,

 „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” - zmniejszono limit o kwotę 24 000 000 euro.

Ponadto w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” na operacje dotyczące zapobiegania rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń zaproponowano powiększenie limitu do kwoty 50 000 000 euro, a przesuwana kwota 30 000 000 euro pochodzi z poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” na operacje dotyczące zaopatrzenia w sprzęt do utrzymania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny, w przypadku którego zaobserwowano bardzo małe zainteresowanie wnioskodawców – podano.

W zakresie działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” w 2018 roku do programu dodano nowe poddziałanie „Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska”, w projektowanym rozporządzeniu limity określono dla obydwu poddziałań.

W ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” dotychczasowe limity na lata 2018-2020 w projektowanym rozporządzeniu zaproponowano w rozbiciu na 2018 r. i 2019 r. Przekazano do Komisji Europejskiej propozycje zmiany polegającej na zwiększeniu budżetu poddziałania o 130 000 000 euro.

„Zmiana wysokości limitów do przyznania pomocy w projektowanym rozporządzeniu w ramach ww. zadań nie wpłynie na pogorszenie sytuacji beneficjentów lub wnioskodawców, w przypadku zmniejszania wysokości limitów zaproponowane w projektowanej zmianie wysokości limity określono na podstawie kwot zawartych umów lub kwot zapotrzebowanych w złożonych w naborach wnioskach o przyznanie pomocy. Taki sposób postępowania umożliwi pełniejsze wykorzystanie budżetu PROW 2014-2020, poprzez wsparcie większej liczby wnioskodawców, których wnioski kwalifikują się do przyznania pomocy.

Ponadto na tym etapie realizacji PROW 2014-2020, w celu jak najpełniejszego wykorzystania budżetu programu, zaproponowano uchylenie § 2a. Ww. regulacja skutkowała odmową przyznania pomocy wnioskodawcom, których wnioski zawierały zapotrzebowanie na środki przekraczające wysokość dostępnego limitu w sytuacji, gdy limit nie został jeszcze w pełni zakontraktowany. Zachowanie przedmiotowej regulacji zwiększa ryzyko nie wykorzystania dostępnego limitu PROW 2014-2020 w pełni do końca okresu kwalifikowalności programu” – podano ponadto.

Rozporządzenie ma wejść w życie następnego dnia po ogłoszeniu.

Projekt w załączniku.

 

 

 Podobał się artykuł? Podziel się!

PLIKI

×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (8)

 • Tomek 2019-07-25 08:29:55
  Witam. Złożyłem wniosek na PROW obszar d i spóźniłem się z wysłaniem poprawek o 2 dni i z tego powodu dostałem decyzje odmowni wypłaty pomocy. Czy mogę się od tej decyzji odwołać?
 • Gerard 2019-04-05 09:32:34
  Jak zapytasz rolnika czy chce mieć więcej pola, więcej maszyn, dalej się rozwijać, więcej produkować itd. to powie "tak" (na zasadzie "im więcej ma, tym więcej chce"). Oczywiście wszystko kupione za różne dotacje wydarte innym lub kredyty preferencyjne, "by mnie najwięcej przyznano, a innym nie, nawet jeśli nie potrzebuję, to i tak kupię, do dają za pół ceny". W ten sposób wąska grupka chciwych cwaniaków bogaci się ponad miarę i cudzym kosztem, bo wykorzystując wszystkie możliwe dotacje, zabiera innym szansę rozwoju, bo dla nich już pieniędzy braknie. A jak zapytasz czy chce mieć więcej dzieci niż obecna (lub docelowa) dwójka, to powie "nie". Chory świat odwróconych wartości...
 • bogaty rolnik 2019-04-04 10:36:27
  Ja cię nie mogę, tyle milionów znowu dają, jeszcze poprzednich nie wydałem, nie wiem już na co je wydawać, chyba trzeba będzie zacząć nimi palić w piecu.
 • onn 2019-04-03 14:53:12
  Idą wybory trzeba trochę kiełbasy rzucić żeby wiedzieli na kogo głosować.
 • Rolnik 2019-04-03 14:14:05
  Dwa wnioski złożone w dwóch naborach to może się doczekam
ZOBACZ WSZYSTKIE KOMENTARZE

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.234.211.61
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

KONTAKT24

Widziałeś, słyszałeś coś ważnego? Byłeś świadkiem niecodziennego wydarzenia? Napisz do nas! Opublikujemy, zainterweniujemy, pokażemy całemu światu. Jesteśmy dla Was 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.

DODAJ PLIKI

Kliknij lub przeciągnij pliki z dysku i upuść. Max. rozmiar pliku 4 MB.

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.