To kolejna zmiana limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań, mająca umożliwić wykorzystanie środków z PROW.

O poprzedniej zmianie czytaj:
Zmiany w limitach środków z PROW

Jak się okazuje, innego rozdysponowania doczekały pieniądze przeznaczane na „Modernizację” i małe gospodarstwa, a także na wspieranie gospodarstw po klęskach.

A komu teraz posłużą te pieniądze? Oto, jakie zmiany przewidziano.

Wysokość całkowitego limitu w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” dla każdego województwa pozostaje niezmieniona, zaproponowano jednak połączenie limitów dla poszczególnych województw przewidzianych w ramach 5 typów operacji: „Gospodarka wodno-ściekowa”, „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”, „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” oraz „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w jeden limit dla tych typów operacji (a więc z wyłączeniem operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”). Zastrzeżono jednak: „Aby takie połączenie limitu było możliwe, województwo spełniać musi następujące warunki: w danym województwie prowadzony jest nie więcej niż jeden nabór w ramach tych 5 typów operacji, a wnioskowana kwota pomocy zawarta w już złożonych wnioskach o przyznanie pomocy w ramach więcej niż  jednego naboru (w tym także tych, które oczekują na przyznanie pomocy zgodnie z § 2b zmienianego rozporządzenia), nie przekracza limitu pomocy pozostającego do przyznania.” Przeprowadzono analizę, w wyniku której wytypowano 14 samorządów województw, dla których połączenie limitów jest możliwe. W przypadku pozostałych województw utrzymane zostały dotychczasowe limity dla poszczególnych typów operacji.

W przypadku poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”, w związku z zapotrzebowaniem dwóch województw na dodatkowe środki, zaproponowano przesunięcie brakujących środków w wysokości ok. 1,67 mln euro z budżetu przeznaczonego na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”, w którym pozostają niezagospodarowane środki – podano też.

W przypadku poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” przesunięto część środków na operacje niezwiązane z afrykańskim pomorem świń.

W zaproponowanej zmianie rozporządzenia zrezygnowano z określenia limitu dla poddziałań „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” oraz „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym”, a także dla poddziałań „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” oraz „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska”. W ramach działania „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych” oraz działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” wprost obowiązywał będzie limit określony w tabelach finansowych PROW 2014–2020. Projektowana zmiana rozporządzenia w powyższym zakresie ma charakter porządkujący.

W ramach działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych” dokonano przesunięć środków między poddziałaniami (wysokość limitu w ramach działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych” pozostaje niezmieniona):

•             „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” – zmniejszenie limitu o 7 mln euro z uwagi na małe zainteresowanie poddziałaniem;

•             „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczanie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” – zwiększenie limitu o 7 mln euro na operacje realizowane w gospodarstwach na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem ASF oraz dodatkowe przesunięcia 8 mln euro z pozostałych operacji – zwiększenie dostępnego limitu o 15 mln euro pozwoli sfinansować wnioski o przyznanie pomocy złożone w bieżącym naborze oraz w naborze zaplanowanym na listopad 2020 r.

W zakresie poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” zaproponowano połączenie dotychczas wyodrębnionych limitów na lata 2015–2020 w jeden limit, przy utrzymaniu dotychczasowego podziału na dwie grupy beneficjentów. Konsekwencją powyższego jest konieczność uchylenia dotychczasowych limitów na poszczególne lata oraz dodanie nowego, połączonego limitu dla poddziałania.

Jest też zupełna nowość w PROW: operacje w ramach działania „Współpraca”, „których przedmiotem jest tworzenie lub rozwój krótkich łańcuchów dostaw szczególnego rodzaju” – na działanie „Współpraca” ma być teraz 5 mln euro więcej.

„W przypadku działania <Współpraca>, zwiększenie limitu o 5 mln euro i wydzielenie tego limitu tylko na nowy rodzaj operacji, których przedmiotem jest tworzenie lub rozwój krótkich łańcuchów dostaw szczególnego rodzaju, tj. takich, które polegają na zorganizowaniu produkcji, dystrybucji i transakcji między producentem żywności a konsumentem, który ją spożywa, w sposób, który minimalizuje liczbę pośredników uczestniczących w tym procesie, i dotyczy produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, pomoże walczyć ze skutkami epidemii, ponieważ zapewni bezpośrednie, ciągłe i bezpieczne dostawy żywności dla ludności. Ten szczególny rodzaj operacji w ramach działania <Współpraca> polega na horyzontalnej i wertykalnej współpracy między podmiotami łańcucha dostaw na rzecz tworzenia i rozwoju krótkich łańcuchów dostaw i rynków lokalnych oraz wsparcia działań promocyjnych w kontekście lokalnym, związanych z rozwojem krótkich łańcuchów dostaw i rynków lokalnych. Operacje te realizowane będą w ścisłej współpracy producentów żywności – rolników, a przedmiotem wsparcia będą wyłącznie łańcuchy dostaw, w które między rolnikiem a konsumentem zaangażowany jest nie więcej niż jeden pośrednik. Dzięki realizacji ww. operacji, zwiększy się dostęp konsumentów do żywności wysokiej jakości, co w obecnym czasie epidemii, kiedy konsumenci poszukują sprawdzonej zdrowej żywności oraz starają się utrzymać zbilansowaną dietę, jest niezwykle istotne.  Realizacja powyższych operacji wzmocni zarówno pozycję rolników, szczególnie przyczyni się do zniwelowania negatywnych następstw ekonomicznych, jakie niesie za sobą trwający obecnie stan epidemii, jak i pozycję konsumentów, przez zwiększenie dostępu do żywności. Jest to nowy rodzaj operacji, który nie był dotychczas realizowany w PROW 2014–2020. Pozostałe operacje związane z krótkimi łańcuchami dostaw będą wspierane w ramach osobnego limitu określonego w załączniku do rozporządzenia w pkt II B ppkt 1” – podano.

Z kolei zwiększenie o 50 mln euro (czyli o dziesięć razy tyle, co przeznaczono na nowe operacje w działaniu "Współpraca") budżetu poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” ma służyć objęciu dofinansowaniem większego odsetka operacji zgłoszonych do dofinansowania w naborze wniosków przeprowadzonym w 2020 r. (wpłynęło 512 wniosków na łączną kwotę 2 571 mln zł, co stanowi równowartość 582 560 563,53 euro, zabrakło 80 mln euro).

Możliwe okazało się natomiast… zmniejszenie budżetu przeznaczonego na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” o:

•             55 mln euro – co wynika z potrzeby wygospodarowania w PROW 2014–2020 środków na zasilenie budżetu działania „Współpraca” oraz poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”,

•             273,4 mln euro – co  wynika z potrzeby wygospodarowania w PROW 2014–2020 środków na utworzenie operacji typu „Pomoc dla gospodarstw szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19”, w związku z sytuacją wywołaną pandemią COVID-19 i jest to jednorazowe, nadzwyczajne wsparcie będące odpowiedzią na problemy z płynnością finansową zagrażającą ciągłości działalności rolniczej gospodarstw prowadzących produkcję w sektorach, które w największym stopniu zostały dotknięte skutkami COVID-19,

•             18,6 mln euro – co nastąpiło w związku z rozszerzeniem zakresu stosowanych w PROW 2014–2020 instrumentów finansowych; w ramach zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy o utworzeniu Funduszu Gwarancji Rolnych, wprowadzono możliwość otrzymania kredytów obrotowych z gwarancją spłaty Funduszu Gwarancji Rolnych bez konieczności traktowania tego kredytu jako uzupełnienie do dotacji PROW lub kredytu inwestycyjnego Funduszu Gwarancji Rolnych oraz włączenie do tego kredytu obrotowego możliwości uzyskania dotacji na dopłatę do oprocentowania odsetek; ma to przeciwdziałać trudnościom z utrzymaniem płynności finansowej na skutek pandemii COVID-19; kredyty te będą udzielane podmiotom, które potencjalnie mogą być także beneficjentami działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, oraz  poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”.

Po dotychczas przeprowadzonych naborach wniosków w budżecie „Modernizacji gospodarstw rolnych” pozostają niezagospodarowane środki finansowe – podano w uzasadnieniu.

Niepotrzebne okazały się też pieniądze dla małych gospodarstw, te z kolei zagospodarują urzędy.

„Zmniejszenia budżetów poddziałań: <Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw> o 31,8 mln euro oraz <Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi> o 3,6 mln euro jest konsekwencją zwiększenia budżetu działania <Pomoc techniczna> (PT). Obowiązujący obecnie limit środków na PT nie pozwala samorządom województw, ARiMR oraz Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi sfinansować w pełni zadań związanych z zarządzaniem i wdrożeniem działań PROW 2014–2020 oraz przygotowaniem Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021–2027” - uzasadniono.

Poziom kontraktacji środków w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” z uwzględnieniem naboru wniosków w 2019 r. wynosi ok. 55% - podano w uzasadnieniu.

Według stanu na koniec lipca zawarto umowy lub wydano decyzje na wykorzystanie 71,01% limitu środków dostępnych z PROW, zrealizowano płatności na jego 48,88%.