PARTNER PORTALU
 • partner portalu farmer.pl

Zmiany w limitach środków z PROW i w samym programie

Zmiany w limitach środków z PROW i w samym programie fot. Gerd Altmann z Pixabay

Autor:

Dodano:

Tagi:

W projekcie rozporządzenia ministra rolnictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 zaproponowano przesunięcia, a nawet przewidziano nowe działanie.To kolejna zmiana limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań, mająca umożliwić wykorzystanie środków z PROW.

O poprzedniej zmianie czytaj:
Zmiany w limitach środków z PROW

Jak się okazuje, innego rozdysponowania doczekały pieniądze przeznaczane na „Modernizację” i małe gospodarstwa, a także na wspieranie gospodarstw po klęskach.

A komu teraz posłużą te pieniądze? Oto, jakie zmiany przewidziano.

Wysokość całkowitego limitu w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” dla każdego województwa pozostaje niezmieniona, zaproponowano jednak połączenie limitów dla poszczególnych województw przewidzianych w ramach 5 typów operacji: „Gospodarka wodno-ściekowa”, „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”, „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” oraz „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w jeden limit dla tych typów operacji (a więc z wyłączeniem operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”). Zastrzeżono jednak: „Aby takie połączenie limitu było możliwe, województwo spełniać musi następujące warunki: w danym województwie prowadzony jest nie więcej niż jeden nabór w ramach tych 5 typów operacji, a wnioskowana kwota pomocy zawarta w już złożonych wnioskach o przyznanie pomocy w ramach więcej niż  jednego naboru (w tym także tych, które oczekują na przyznanie pomocy zgodnie z § 2b zmienianego rozporządzenia), nie przekracza limitu pomocy pozostającego do przyznania.” Przeprowadzono analizę, w wyniku której wytypowano 14 samorządów województw, dla których połączenie limitów jest możliwe. W przypadku pozostałych województw utrzymane zostały dotychczasowe limity dla poszczególnych typów operacji.

W przypadku poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”, w związku z zapotrzebowaniem dwóch województw na dodatkowe środki, zaproponowano przesunięcie brakujących środków w wysokości ok. 1,67 mln euro z budżetu przeznaczonego na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”, w którym pozostają niezagospodarowane środki – podano też.

W przypadku poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” przesunięto część środków na operacje niezwiązane z afrykańskim pomorem świń.

W zaproponowanej zmianie rozporządzenia zrezygnowano z określenia limitu dla poddziałań „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” oraz „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym”, a także dla poddziałań „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” oraz „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska”. W ramach działania „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych” oraz działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” wprost obowiązywał będzie limit określony w tabelach finansowych PROW 2014–2020. Projektowana zmiana rozporządzenia w powyższym zakresie ma charakter porządkujący.

W ramach działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych” dokonano przesunięć środków między poddziałaniami (wysokość limitu w ramach działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych” pozostaje niezmieniona):

•             „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” – zmniejszenie limitu o 7 mln euro z uwagi na małe zainteresowanie poddziałaniem;

•             „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczanie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” – zwiększenie limitu o 7 mln euro na operacje realizowane w gospodarstwach na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem ASF oraz dodatkowe przesunięcia 8 mln euro z pozostałych operacji – zwiększenie dostępnego limitu o 15 mln euro pozwoli sfinansować wnioski o przyznanie pomocy złożone w bieżącym naborze oraz w naborze zaplanowanym na listopad 2020 r.

W zakresie poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” zaproponowano połączenie dotychczas wyodrębnionych limitów na lata 2015–2020 w jeden limit, przy utrzymaniu dotychczasowego podziału na dwie grupy beneficjentów. Konsekwencją powyższego jest konieczność uchylenia dotychczasowych limitów na poszczególne lata oraz dodanie nowego, połączonego limitu dla poddziałania.

Jest też zupełna nowość w PROW: operacje w ramach działania „Współpraca”, „których przedmiotem jest tworzenie lub rozwój krótkich łańcuchów dostaw szczególnego rodzaju” – na działanie „Współpraca” ma być teraz 5 mln euro więcej.

„W przypadku działania <Współpraca>, zwiększenie limitu o 5 mln euro i wydzielenie tego limitu tylko na nowy rodzaj operacji, których przedmiotem jest tworzenie lub rozwój krótkich łańcuchów dostaw szczególnego rodzaju, tj. takich, które polegają na zorganizowaniu produkcji, dystrybucji i transakcji między producentem żywności a konsumentem, który ją spożywa, w sposób, który minimalizuje liczbę pośredników uczestniczących w tym procesie, i dotyczy produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, pomoże walczyć ze skutkami epidemii, ponieważ zapewni bezpośrednie, ciągłe i bezpieczne dostawy żywności dla ludności. Ten szczególny rodzaj operacji w ramach działania <Współpraca> polega na horyzontalnej i wertykalnej współpracy między podmiotami łańcucha dostaw na rzecz tworzenia i rozwoju krótkich łańcuchów dostaw i rynków lokalnych oraz wsparcia działań promocyjnych w kontekście lokalnym, związanych z rozwojem krótkich łańcuchów dostaw i rynków lokalnych. Operacje te realizowane będą w ścisłej współpracy producentów żywności – rolników, a przedmiotem wsparcia będą wyłącznie łańcuchy dostaw, w które między rolnikiem a konsumentem zaangażowany jest nie więcej niż jeden pośrednik. Dzięki realizacji ww. operacji, zwiększy się dostęp konsumentów do żywności wysokiej jakości, co w obecnym czasie epidemii, kiedy konsumenci poszukują sprawdzonej zdrowej żywności oraz starają się utrzymać zbilansowaną dietę, jest niezwykle istotne.  Realizacja powyższych operacji wzmocni zarówno pozycję rolników, szczególnie przyczyni się do zniwelowania negatywnych następstw ekonomicznych, jakie niesie za sobą trwający obecnie stan epidemii, jak i pozycję konsumentów, przez zwiększenie dostępu do żywności. Jest to nowy rodzaj operacji, który nie był dotychczas realizowany w PROW 2014–2020. Pozostałe operacje związane z krótkimi łańcuchami dostaw będą wspierane w ramach osobnego limitu określonego w załączniku do rozporządzenia w pkt II B ppkt 1” – podano.

Z kolei zwiększenie o 50 mln euro (czyli o dziesięć razy tyle, co przeznaczono na nowe operacje w działaniu "Współpraca") budżetu poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” ma służyć objęciu dofinansowaniem większego odsetka operacji zgłoszonych do dofinansowania w naborze wniosków przeprowadzonym w 2020 r. (wpłynęło 512 wniosków na łączną kwotę 2 571 mln zł, co stanowi równowartość 582 560 563,53 euro, zabrakło 80 mln euro).

Możliwe okazało się natomiast… zmniejszenie budżetu przeznaczonego na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” o:

•             55 mln euro – co wynika z potrzeby wygospodarowania w PROW 2014–2020 środków na zasilenie budżetu działania „Współpraca” oraz poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”,

•             273,4 mln euro – co  wynika z potrzeby wygospodarowania w PROW 2014–2020 środków na utworzenie operacji typu „Pomoc dla gospodarstw szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19”, w związku z sytuacją wywołaną pandemią COVID-19 i jest to jednorazowe, nadzwyczajne wsparcie będące odpowiedzią na problemy z płynnością finansową zagrażającą ciągłości działalności rolniczej gospodarstw prowadzących produkcję w sektorach, które w największym stopniu zostały dotknięte skutkami COVID-19,

•             18,6 mln euro – co nastąpiło w związku z rozszerzeniem zakresu stosowanych w PROW 2014–2020 instrumentów finansowych; w ramach zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy o utworzeniu Funduszu Gwarancji Rolnych, wprowadzono możliwość otrzymania kredytów obrotowych z gwarancją spłaty Funduszu Gwarancji Rolnych bez konieczności traktowania tego kredytu jako uzupełnienie do dotacji PROW lub kredytu inwestycyjnego Funduszu Gwarancji Rolnych oraz włączenie do tego kredytu obrotowego możliwości uzyskania dotacji na dopłatę do oprocentowania odsetek; ma to przeciwdziałać trudnościom z utrzymaniem płynności finansowej na skutek pandemii COVID-19; kredyty te będą udzielane podmiotom, które potencjalnie mogą być także beneficjentami działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, oraz  poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”.

Po dotychczas przeprowadzonych naborach wniosków w budżecie „Modernizacji gospodarstw rolnych” pozostają niezagospodarowane środki finansowe – podano w uzasadnieniu.

Niepotrzebne okazały się też pieniądze dla małych gospodarstw, te z kolei zagospodarują urzędy.

„Zmniejszenia budżetów poddziałań: <Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw> o 31,8 mln euro oraz <Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi> o 3,6 mln euro jest konsekwencją zwiększenia budżetu działania <Pomoc techniczna> (PT). Obowiązujący obecnie limit środków na PT nie pozwala samorządom województw, ARiMR oraz Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi sfinansować w pełni zadań związanych z zarządzaniem i wdrożeniem działań PROW 2014–2020 oraz przygotowaniem Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021–2027” - uzasadniono.

Poziom kontraktacji środków w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” z uwzględnieniem naboru wniosków w 2019 r. wynosi ok. 55% - podano w uzasadnieniu.

Według stanu na koniec lipca zawarto umowy lub wydano decyzje na wykorzystanie 71,01% limitu środków dostępnych z PROW, zrealizowano płatności na jego 48,88%.

 Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (11)

 • Paweł 2020-09-13 06:55:53
  Poziom rozmowy jest tutaj fascynujący "" Pracuje w rolnictwie ponad 30lat , i nie powiem że kiedyś było lepiej
 • pawel 2020-09-12 23:56:21
  Nalezy rozumiec , że pieniedzy starczy dla wszystkich z tegorocznego naboru MGR i że więcej naborów już nie będzie?
 • Marek 2020-09-12 21:29:44
  Przecież 80 % rolników w wyborach prezydenckich głosowało na kandydata partii rządzącej
  • Mirosław 2020-09-12 22:27:33
   Prezydent Trzaskowski tak samo by podpisał taką ustawę o zwierzątkach, bo czemu by nie, nowe podatki też by podpisał, to był pozorny wybór, wystawienie takiego kandydata to był prezent, i przysługa dla PISu , z każdym innym PAD mógłby przegrać w drugiej turze .
   • pawel 2020-09-12 23:58:54
    z Hołownią prawdopodobnie by przegrał Duda w 2 turze, w zasadzie Trzaskowski był wystawiony przeciw Hołowni
   • Rumpel 2020-09-13 22:55:58
    Bialeruskie sie obidziki ale u nas mialo miejsce to samo. U nas urna z plexy byla widac bylo karty 90% kart bylo z głosem na kandydata ko a nastepnego dnia wyniki w tej komisni wygral obecny prezydent z poparciem 95%. ...
 • Jaki 2020-09-12 20:46:41
  Czy ja dobrze rozumiem, że pieniądze przeznaczone dla rolników, pójdą na budowę dróg? Kaczyński przechodzi sam siebie.
 • Mirek 2020-09-12 20:15:15
  Jak PiS wprowadzi 5 kaczora to ci co głosowali na nich zobaczą po ile będą byki.... 😁
  • Miki2 2020-09-12 21:10:58
   I to jest wlaśnie ta 5. 5 zł ciekawe czy żywej czy wbc
ZOBACZ WSZYSTKIE KOMENTARZE

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 18.210.12.229
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.