Dostosowanie rozwiązań  do przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 praz umożliwienie podmiotom ubiegającym się o wsparcie na nawodnianie w gospodarstwie złożenia jednego wniosku o przyznanie pomocy podczas jednego naboru - to główne zmiany proponowane w projektowanym rozporządzeniu ministra rolnictwa <zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020>.

Umożliwienie podmiotom ubiegającym się o wsparcie w obszarze związanym z nawodnieniem w gospodarstwie złożenia jednego wniosku o przyznanie pomocy podczas jednego naboru ma pozwolić wnioskodawcom, którzy nie wykorzystali przysługującego im limitu pomocy lub ich wniosek został odrzucony, ponowne złożenie wniosku o przyznanie pomocy w kolejnym naborze wniosków (w tym samym roku) w ramach ww. obszaru wsparcia.

Zaproponowano też zmianę polegającą na dodaniu załącznika z ostatecznym pozwoleniem wodnoprawnym na wykonanie urządzenia wodnego, który należy dołączyć do wniosku o przyznanie pomocy, ubiegając się o wsparcie w obszarze nawadniania w gospodarstwie.

Jak podano w uzasadnieniu pozwolenie wodnoprawne jest wymagane m.in. na wykonanie urządzeń wodnych, a przepisy ustawy dotyczące urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do urządzeń melioracji wodnych niezaliczonych do urządzeń wodnych. Katalog urządzeń melioracji wodnych został określony w art. 197 ust. 1 ustawy prawo wodne i obejmuje m.in.: systemy nawodnień grawitacyjnych czy systemy nawodnień ciśnieniowych, jeżeli służą celom polepszenia zdolności produkcyjnej gleby i ułatwienia jej uprawy. Na zasadzie odpowiedniego stosowania przepisów wykonanie systemu nawodnień, m.in. deszczowni może wymagać pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego. Deszczownia jako urządzenie służące także do nawadniania upraw, w przypadku gdy będzie miało tworzyć wraz z innymi urządzeniami system nawadniania upraw lub gruntów, co do zasady, będzie wymagała uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. W związku z powyższym, do projektu rozporządzenia został dodany załącznik, który obliguje podmiot ubiegający się o wsparcie do dostarczenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - w przypadku gdy operacja będzie obejmowała inwestycję wymagającą takiego pozwolenia.

Zaproponowano też rozwiązania dotyczące tego, jak należy postępować w przypadku, gdy składane są wnioski o przyznanie pomocy, a nie została jeszcze zakończona weryfikacja wniosków złożonych w poprzednim naborze wniosków – co wyklucza wcześniejsze zapowiedzi prowadzenia naboru na to działanie w trybie ciągłym. „W przypadku gdy wnioski o przyznanie pomocy są składane zanim zostanie zakończona weryfikacja wniosków złożonych w poprzednim naborze wniosków, pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy mają wnioski złożone w poprzednim naborze” – powiada projekt.

Ponadto proponuje się zmianę pozwalającą na przyjęcie zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez beneficjenta zobowiązań określonych w umowie w postaci weksla niezupełnego (in blanco) wraz z deklaracją wekslową. W związku ze zmianą przyjętą w ustawie o wspieraniu obszarów wiejskich, wydłużony został termin na złożenie weksla wraz z deklaracją wekslową z etapu zawarcia umowy na etap składania pierwszego wniosku o płatność, w projektowanym rozporządzeniu uchyla się więc przepisy, na podstawie których weksel wraz z deklaracją wekslową podpisuje się w dniu zawarcia umowy o przyznaniu pomocy.

Ponieważ przepisy rozporządzenia wprowadzają nowe regulacje dotyczące między innymi załącznika, jaki należy dołączyć do wniosku o przyznanie pomocy oraz modyfikacje w zakresie katalogu dokumentów „preselekcyjnych” w obszarze nawadniania w gospodarstwie w ramach typu operacji "Modernizacja gospodarstw rolnych” proponuje się, aby do przyznawania pomocy finansowej na ww. typ operacji w odniesieniu do podmiotów, które złożyły wnioski o przyznanie pomocy przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia - stosować przepisy dotychczasowe.

Natomiast zmiany dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań określonych w umowie w postaci weksla niezupełnego (in blanco) wraz z deklaracją wekslową, są korzystne dla beneficjentów, zaproponowano więc, aby zmienione przepisy obowiązywały od dnia wejścia w życie projektowanego rozporządzenia, w brzmieniu nadanym tym rozporządzeniem.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.