Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa, na ukończeniu są prace zmierzające do nowego wyznaczenia obszarów, na które będą przysługiwały płatności ONW. Do nowego wyznaczenia ONW mają być stosowane wyłącznie jednolite dla wszystkich państw UE kryteria biofizyczne.

Wszystko na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005.

Zawiera ono wykaz kryteriów biofizycznych - tj. są to uwarunkowania dotyczące klimatu (długość okresu wegetacji, temperatura w okresie wegetacyjnym, brak wody), gleby (słaba przepuszczalność gleby, uziarnienie gleby i kamienistość, głębokość strefy korzeniowej, słabe właściwości chemiczne), gleby i klimatu (nadmierna wilgotność gleby), ukształtowania terenu.

Z tak opracowanej mapy następnie nastąpi „wykluczenie ze wsparcia w ramach ONW obszarów, na których, co prawda stwierdzono występowanie ograniczeń naturalnych (przy zastosowaniu ww. kryteriów biofizycznych), ale na których rolnicy przezwyciężyli te ograniczenia dzięki np. inwestycjom (np. melioracja/nawodnienia) czy też poprzez intensywny chów zwierząt oraz udział intensywnych upraw ogrodniczych i sadowniczych w powierzchni użytków rolnych (tzw. procedura zawężania wyboru – ang. fine-tuning)” – informuje MRiRW.

Uwzględnione będą też dodatkowe kwestie, „np. odsetek powierzchni charakteryzującej się naturalnymi ograniczeniami w ramach jednostki administracyjnej (gmina lub obręb ewidencyjny), jaki uprawnia daną jednostkę do otrzymania statusu ONW. Z kryteriów delimitacji ONW w okresie 2018-2020 wyłączono wskaźniki demograficzno-społeczne (niska gęstość zaludnienia i udział ludności powiązanej z rolnictwem”.

Pierwszy etap prac związany z oceną spełniania kryteriów biofizycznych został przeprowadzony przez IUNG-PIB. „Wyniki tych prac (mających wciąż charakter roboczy) w najbliższym czasie zostaną przekazane do Komisji Europejskiej i poddane merytorycznej ocenie Wspólnotowego Centrum Badawczego (Joint Research Centre, JRC)” – zapowiada Ministerstwo Rolnictwa.

Na ukończeniu znajdują się prace analityczne drugiego etapu, prowadzone przez IERiGZ-PIB, a związane z wyznaczeniem obszarów na których, co prawda stwierdzono występowanie ograniczeń naturalnych, ale zostały one przezwyciężone.

„Metodyka zawężenia ONW typ nizinny zostanie przesłana do służb KE celem jej oceny. Zakończenie prac eksperckich (w tym weryfikacja przez KE) umożliwi przeprowadzenie stosownych zmian w PROW 2014-2020.

Do czasu zakończenia ww. prac związanych z określeniem obszarów, które spełniają zasady delimitacji zawarte w rozporządzeniu nr 1305/2013, a także uzgodnień ze służbami KE nie można stwierdzić, które gminy bądź obręby ewidencyjne spełniają nowe warunki kwalifikacji do ONW” – podaje MRiRW.

Ministerstwo wyjaśniło też, że aktualnie prowadzona nowelizacja rozporządzenia ONW ma na celu doprecyzowanie przepisów,  „w taki sposób, aby rolnicy, którzy rozpoczęli realizację zobowiązania w ramach PROW 2007-2013 mogli otrzymywać płatność ONW na zasadach obowiązujących w momencie jego podejmowania oraz do powierzchni użytków rolnych wynoszących nie więcej niż powierzchnia 300 ha. Proponowana zmiana jest korzystna dla beneficjentów działania ONW będących trakcie realizacji zobowiązania.”

Całość informacji MRiRW w załączniku.

Więcej o nowelizowanym rozporządzeniu ONW: ONW z 2015 r. też do zmiany