Rozporządzenie to, podpisane 9 marca br., dostosowuje zapisy do zmian w ustawie z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051, z późn. zm.). Zmiany dotyczą w szczególności :

   * w materiale graficznym, który stanowi integralną część wniosku, rolnik zaznaczać będzie obszar uprawy pszenicy, żyta, jęczmienia lub owsa, drzewa będące pomnikami przyrody i rowów, których szerokość nie przekracza 2 m oraz znajdujące się w obrębie działki rolnej oczka wodne o łącznej powierzchni mniejszej niż 100 m2.

    * umożliwienia dołączania do wniosku przez spadkobiercę zamiast prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku jego odpisu;

    * wydłużenia z 2 do 3 miesięcy terminu na składanie wniosku przez następcę prawnego o wstąpienie do toczącego się postępowania;

    * umożliwienia dołączania do wniosku przez następcę prawnego, poza oryginałem dokumentu potwierdzającego zaistnienie następstwa prawnego, również kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji.

Przyjęcie powyższych rozwiązań umożliwi stosowanie wobec rolników ubiegających się na jednym wniosku o przyznanie płatności ONW oraz płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego jednakowych zasad dotyczących terminów składania wniosków, rodzaju wymaganych przez Agencję dokumentów oraz trybu ich składania. Zmiany te zapewnią przejrzystość przepisów prawa krajowego i są - jak zapewnia Ministerstwo Rolnictwa - korzystne dla rolnika.