Sejm przyjął projekt w ciągu dwóch tygodni przedświątecznych, projekt był przedstawiony bez przeprowadzenia konsultacji społecznych. Senat uznał, że to dyskwalifikuje ustawę. Ponadto wskazano, „że ustawa, która w założeniu miała prowadzić do zwiększenia skuteczności i podniesienia poziomu efektywności działań obecnej Agencji Rezerw Materiałowych, nie realizuje zamierzonego celu, a wręcz może przyczynić się do pogłębienia problemów związanych z dotychczasowym zarządzaniem systemem rezerw strategicznych.”

W ustawie zaproponowano zmianę nazwy Agencji Rezerw Materiałowych na Rządową Agencję Rezerw Strategicznych. Organem odpowiedzialnym za system rezerw strategicznych miałby być Prezes Rady Ministrów. Zrezygnowano z konieczności tworzenia jednostek terenowych Agencji. Wprowadzono możliwość utrzymywania rezerw przez Agencję w formie umów o pozostawaniu w gotowości świadczenia usług – przykładowo mogłaby to być to umowa w przedmiocie stałego utrzymywania zdolności do wytworzenia określonego asortymentu żywności albo umowa o przetworzenie określonego surowca. Wprowadzono przepisy dające podstawę do wyłączenia zarówno trybu konkurencyjnego, jak i przepisów o zamówieniach publicznych, przy zawieraniu przez Agencję umów w zakresie tworzenia rezerw strategicznych oraz ich przechowywania w przypadkach, gdy wystąpiło zagrożenie bezpieczeństwa i obronności państwa, bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego lub wystąpiła klęska żywiołowa, lub sytuacja kryzysowa – w czasie trwania tych zagrożeń.

Do zadań Agencji dodano również uprawnienie w postaci możliwości udostępniania rezerw strategicznych oraz realizacji innych zadań w ramach udzielania pomocy i wsparcia podmiotom prawa międzynarodowego publicznego.

Senat odrzucił ustawę 13 stycznia.

Kolejne posiedzenie Sejmu rozpocznie się 20 stycznia i Sejm zajmie się m.in. sprawozdaniem Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o rezerwach strategicznych.