Komitet Monitorujący PROW zaakceptował zmiany dotyczące Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego, a dokładniej dwóch poddziałań: Płatności w ramach zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych oraz Wsparcie ochrony i zrównoważonego użytkowania oraz rozwoju zasobów genetycznych w rolnictwie.

Rodzaj zmian:

1) Aktualizacja stawek płatności dla poszczególnych pakietów/wariantów Działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego,

2) Zniesienie degresywności w Pakiecie 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000,

3) Umożliwienie podejmowania zobowiązań w ramach wariantów 4.8., 4.9., 4.10. i 4.11., tj. dot. ochrony siedlisk lęgowych ptaków, na całym obszarze Natura 2000 (obecnie warianty te mogą być wdrażane jedynie na obszarach specjalnej ochrony ptaków),

4) Umożliwienie objęcia wsparciem w ramach Pakietu 7. Zachowanie zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie dodatkowych dwóch ras owiec: polskiej owcy górskiej i białogłowej owcy mięsnej oraz dwóch ras kóz: koza kazimierzowska i koza sandomierska,

5) Dopuszczenie mulczowania międzyplonów w Pakiecie 1. Rolnictwo zrównoważone i Pakiecie 2. Ochrona gleb i wód,

6) Wprowadzenie w ramach Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego nowego Pakietu 8. Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk,

7) Wprowadzenie w ramach Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego nowego Pakietu 9. Retencjonowanie wody.

 

I tak w ramach Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone:

- dopuszczono mulczowanie przy zastosowaniu międzyplonu - najpóźniej w 4 roku okresu zobowiązania, w dwóch różnych latach możliwe będzie zastosowanie:

o międzyplonu (wysiewanego w terminie do 1 października, przy jednoczesnym zakazie wznawiania zabiegów agrotechnicznych, z wyjątkiem mulczowania, przed 15 lutego oraz

o międzyplonu (j.w.) lub przyorania słomy lub przyorania obornika.

Stawka płatności  rolnośrodowiskowo-klimatycznej będzie wynosiła 552 zł/ha (było 486 zł/ha).

 

Pakiet 2. Ochrona gleb i wód dopuszcza też mulczowanie przed 1 marca, stawkę płatności podniesiono do:

- 883 zł/ha (dotyczy międzyplonów, było 650 zł/ha)

- 644 zł/ha (dotyczy pasów ochronnych na stokach o nachyleniu powyżej 20%, było 450 zł).

 

Przy podnoszeniu stawek nie pominięto też Pakietu 3. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych - stawka płatności: 1964 zł/ha została podniesiona do 2031 zł/ha.

 

Pakiet 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 – tu ekstensywność gospodarowania rozszerzono z OSO na cały obszar, stosowny fragment dotyczący celu teraz brzmi: „poprawa warunków bytowania zagrożonych gatunków ptaków, których siedliska lęgowe są związane z trwałymi użytkami zielonymi występującymi na obszarach specjalnej ochrony ptaków (OSO), poprzez dostosowanie użytkowania do wymogów gatunków ptaków gniazdujących na łąkach i pastwiskach oraz ekstensyfikację gospodarowania na obszarach OSO, a od 2022 r. na całym obszarze Natura 2000”.

Stawka płatności uzależniona jest od:

(i) ekstensywnego użytkowania na OSO: 881 zł/ha (było 600 zł/ha),

(ii) występowania gatunków ptaków tj.: rycyka (a także kszyka, krwawodzioba, czajki): 1027 zł/ha (890 zł/ha), wodniczki: 1389 zł/ha (1199 zł/ha), dubelta (a także kulika wielkiego): 1279 zł/ha (1070 zł/ha), derkacza: 739 zł/ha (642 zł/ha)oraz

(iii) typu siedliska: zmiennowilgotne łąki trzęślicowe: 1514 zł/ha (1276 zł/ha), zalewowe łąki selernicowe i słonorośla: 1382 zł/ha (1043 zł/ha), murawy: 1503 zł/ha (1300 zł/ha), półnaturalne łąki wilgotne: 982 zł/ha (911 zł/ha), półnaturalne łąki świeże: 1114 zł/ha (1083 zł/ha), torfowiska: 775 zł/ha (wymogi obowiązkowe, było 600 zł/ha) lub 1304 zł/ha (wymogi obowiązkowe i uzupełniające, było 1206 zł/ha).

Zniesiono degresywność, podając: „Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna jest przyznawana w pełnej wysokości, niezależnie od powierzchni objętej wsparciem”.

 

Pakiet 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000 ma też podniesione stawki.

Stawka płatności uzależniona jest od typu siedliska: zmiennowilgotne łąki trzęślicowe: 1514 zł/ha (było 1276 zł/ha), zalewowe łąki selernicowe i słonorośla: 1382 zł/ha (1043 zł/ha), murawy: 1503 zł/ha (1300 zł/ha), półnaturalne łąki wilgotne: 982 zł/ha (911 zł/ha), półnaturalne łąki świeże: 1114 zł/ha (1083 zł/ha), torfowiska: 775 zł/ha (wymogi obowiązkowe, było 600 zł/ha)) lub 1304 zł/ha (wymogi obowiązkowe i uzupełniające, było 1206 zł/ha).

 

Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie - stawka płatności: 901 zł/ha (w przypadku uprawy, było 750 zł/ha), 1232 zł/ha (w przypadku wytwarzania nasion/materiału siewnego, było 1000 zł/ha).

 

Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie zawiera zmianę w warunkach: od roku 2022 r. płatność przyznawana jest również do samic ras: polska owca górska i białogłowa owca mięsna.

Wysokość wsparcia w ramach pakietu jest uzależniona od posiadanych przez beneficjenta cennych ras wybranych gatunków zwierząt gospodarskich uczestniczących w programach ochrony, wynosi dla: bydła - 2516 zł/szt. (było 1600 zł), koni małopolskich, wielkopolskich i śląskich - 2284 zł/szt. (1900 zł), konika polskiego i koni rasy huculskiej 1825 zł/szt. (było 1700 dla pozostałych koni), koni zimnokrwistych w typie sztumskim i sokólskim – 2038 zł/szt., owiec – 412 zł/szt. (360 zł), świń - 1234 zł/szt. (1140 zł), kóz - 811 zł/szt. (580 zł). 

Dwa nowe pakiety 8.  Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk i 9. Retencjonowanie wody omówiliśmy wcześniej.

Więcej:

„Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk” z PROW już od 2022 roku - za 838 zł/ha

"Retencjonowanie wody" z PROW za 260 zł/ha

 

Jak dodano, zakłada się możliwość zmian wysokości stawek w stosunku do wartości wyliczonych w trakcie realizacji programu.

Pełne wyliczone stawki zastosowano w Pakiecie 1. Rolnictwo zrównoważone, Pakiecie 3. Zachowanie sadów tradycyjnych drzew owocowych, Pakiecie 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000, Pakiecie 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000 oraz w Pakiecie 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie w odniesieniu do ras bydła i świń.

Obniżone stawki w stosunku do poziomów wyliczonych zastosowano w Pakiecie 2. Ochrona gleb i wód (65% stawki wyliczonej), Pakiecie 6. Zachowanie zasobów genetycznych roślin w rolnictwie (65% i 74% stawek wyliczonych) oraz w Pakiecie 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie w odniesieniu do wariantów dotyczących ras koni (ok. 68%, 76% i 83% stawek wyliczonych w zależności od typu użytkowego), ras owiec (ok. 74% stawki wyliczonej) i ras kóz (ok. 90% stawki wyliczonej).